ВИКОРИСТАННЯ САМОНАВЧАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ ГАЛУЗИ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ САМОНАВЧАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ ГАЛУЗИ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

18.10.2022 12:14

[2. Economic sciences]

Author: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна


Розвинення галузи авіаційного транспорту є необхідною умовою реалізації інноваційної моделі економічного зростання України, фактором підвищення якості життя населення та конкурентоспроможності національної економіки. Значимість стійкого та ефективного функціонування авіатранспортних підприємств полягає у формуванні продуктивно-економічних зв'язків різних галузей, розміщенні продуктивних сил на території країни, соціально-економічному та культурному розвитку суспільства, а також зміцненні обороноздатності держави.

Тому актуальною задачею економіки авіатранспортної галузи є глибокий аналіз показників транспортної послуги. Для отримання обґрунтованого розв'язання задачі потрібне використання сучасних інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізу сучасного стану та вирішенню проблем розвитку авіатранспортних підприємств України присвячено роботи Д. Бугайко, О. Арефьєвої, Т. Олешка [1], С. Переверзєвої, О. Іваницької, А. Гадіяк, Г. Гуріної, О. Іваницької, В. Афанасьєва, В. Загорулька, Ю. Кулаєва, М. Семерягіної,

До проблем застосування інноваційних інтелектуальних технологій для динамічного керування ресурсами авіатранспортних підприємств привертають увагу вчені І. Геєць, М. Петченко, Г. Тельнова, О. Бойченко, К. Сидоренко, О. Ложачевська, О. Полторацька, Л. Бортнік, В. Тимчук, М. Живко, О. Юдін, Д. Дроздов, С. Гнатюк.

Мета дослідження. Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що світова економіка спонукає Україну до активного пошуку інноваційних технологій при наданні авіатранспортних послуг для забезпечення власної конкурентоспроможності. Розв’язання задач, що виникають у таких випадках, характеризується багатоваріантністю і значними витратами часу.

Мета дослідження – обґрунтування застосування самонавчальних інтелектуальних інформаційних систем в економіці галузи авіаційного транспорту.

Результат дослідження. Ускладнення сучасних економічних систем потребує вдосконалення технологій аналізу економічних об'єктів та процесів, прогнозування розвитку бізнес-процесів та формування управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії управління. Використання інтелектуальних інформаційних технологій дозволяє дослідити поведінку окремих елементів економічних систем з урахуванням можливих ризиків та тактики виділення трудових, фінансових та маркетингових ресурсів.

У роботах [2 та 3] авіаційні інформаційні системи поділено на такі основні категорії: інформаційні системи аеронавігаційного обслуговування, бортові інформаційні системи повітряних суден, інформаційні системи авіакомпаній та аеропортів. Отже, застосування інформаційних систем в авіаційній галузі охоплює аналіз польотних даних, технології автоматизації, Інтернет речей та когнітивне моделювання.

Особливостями реалізації автоматизації таких процесів є таке: 

1) інформативна система орієнтована на цілеспрямоване та усвідомлене досягнення професійних цілей;

2) архітектура інформаційної системи включає інтерфейс користувача, блок логічного висновку, базу знань, підсистему пояснень;

3) інтерфейс з користувачем розроблений на природній мові з використанням бізнес-понять, що є характерними для предметної області користувача;

4) блок логічного висновку застосовує засоби дедуктивних і правдоподібних висновків в поєднанні з можливістю роботи з неповною або неточною інформацією; 

5)інформаційна система адаптована до змінень в економічній системі, здатна до автоматичного виявлення закономірностей розвитку бізнесу та виявлення відповідних фактів й включення їх в базу знань.

Доцільним з цієї точки зору є звернення до самонавчальних інтелектуальних систем. 

Самонавчальні інтелектуальні системи засновані на методах автоматичної класифікації ситуацій з реальної практики. Ситуація характеризується множиною базисних факторів стану економічної системи і зовнішнього середовища, а також причинно-наслідковими зв'язками між ними. У роботі [4] визначено поняття економічного стану соціально-економічної системи як складного економічного явища, що залежить від заданої дослідником сукупності показників та методів оцінювання цього стану.

Приклади реальних ситуацій становлять навчальну вибірку, яка формується протягом певного часового періоду. Елементи навчальної вибірки описуються множиною класифікаційних ознак.

Стратегія «навчання з учителем» передбачає завдання спеціалістом значень ознаки, що показує належність економічного стану до певного класу. Під час навчання «без вчителя» система має самостійно виділяти класи станів за рівнем близькості значень класифікаційних ознак.

Для аналізу інформації є спеціальні методи (OLAP-аналізу, Data Mining або Knowledge Discovery), що ґрунтуються на застосуванні методів математичної статистики, нейронних мереж, індуктивних методів побудови дерев рішень та ін.

У роботі [4] запропоновано використання структурно-аналітичного методу розпізнавання образів для формування самонавчальних інтелектуальних систем.

Моделювання економічних систем на основі теорії розпізнавання образів включає наступні етапи:

1. Якісний аналіз стану економічної системи:

– аналіз проблем, що потребують вирішення в досліджуваній ситуації;

– пошук і обґрунтування стратегій досягнення мети в стабільних ситуаціях або ситуаціях, що змінюються у часі, з урахуванням обмежень на можливості їх реалізації;

– комп'ютерна систематизація результатів моделювання.

2. Когнітивний аналіз ситуації (ідентифікація проблеми):

– формулювання задачі і мети дослідження;

– збір, систематизація, аналіз статистичної та якісної інформації;

– виділення основних ознак досліджуваного процесу і взаємозв'язків;

– визначення умов і обмежень;

– виділення основних суб'єктів, пов'язаних із ситуацією;

– формування способів реалізації економічних інтересів суб'єктів.

3. Прийняття управлінських рішень:

– уведення інформації про стан економічної системи (ситуацію) як значення фактору, її зберігання в інформаційній базі;

– обробка економічних даних (класифікаційна обробка даних, поповнення бази правил класифікації, ідентифікація нового стану економічної системи);

– представлення результатів моделювання в графічному і табличному вигляді (числові та лінгвістичні значення факторів);

– підтримка аналітичної діяльності експерта (експертний аналіз правил класифікації, поповнення бази правил класифікації у процесі донавчання);

– оцінювання ситуації та прийняття управлінських рішень;

– надання інтелектуальної підтримки для розробки стратегії досягнення мети з рекомендаціями щодо вибору управлінських рішень.

Пропонується наступне застосування самонавчальних інтелектуальних систем в економіці авіатранспортної галузі:

1. Забезпечення авіатранспортною галуззю міжрегіонального обміну товарами та надання послуг населенню у перевезенні пасажирів та вантажів. Така послуга як продукція транспорту має особливості на відміну від продукції галузей матеріального виробництва, а саме: відсутність матеріального вмісту і можливості накопичуватися й вироблятися про запас. Для надання транспортних послуг не потрібна сировина та відсутнє незавершене виробництво.

2. Формування індивідуальної освітньої траєкторії, орієнтованої на отримання професійних знань. У цьому випадку вказаний підхід використовується разом з агентним моделюванням.

3. Підготовка самоврядних колективів, організованих на принципах підприємництва: формування системи маршрутів, управління тарифами, оптимізація доходів та витрат, управління бізнесом та доходами вантажоперевезень.

4. Когнітивно-обчислювальне оцінювання безпеки авіатранспортного підприємства.

Висновки. Самонавчальні інтелектуальні системи в економіці є ефективним інструментом для управління базами економічних даних з використанням технології штучного інтелекту. Такі системи дозволяють аналізувати різноманітні дані, зберігати та обробляти економічну інформацію, а також систематизувати її для прийняття управлінських рішень. Автоматизація економічних процесів в галузі авіаційного транспорту на основі самонавчальних інтелектуальних систем дозволяє скорочувати витрати, покращувати відносини з клієнтами, підвищувати фінансові показники діяльності авіаперевізників.

Література

1. Олешко Т., Геєць І., Павлюк Є. Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 19, частина 3. С. 154–157.

2. Гнатюк С., Васильєв Д. Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи. Безпека інформації. 2016. Т. 22, № 1. С. 51–57.

3. Інтелектуальні системи автоматизації : монографія / О. Г. Аврунін та ін. Кременчук : Видавництво «НОВАБУК», 2021. 322 с.

4. Filipkovska L., Matviienko O. Managerial decision support making in economic systems based on cognitive modeling. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Vol 7, № 4.3, special issue 3. P. 588–592.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення