ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ ЗА КРИТЕРІЄМ «ПРИВАБЛИВІСТЬ МАРШРУТУ» - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ ЗА КРИТЕРІЄМ «ПРИВАБЛИВІСТЬ МАРШРУТУ»

18.10.2022 13:02

[3. Technical sciences]

Author: Лебідь Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, Київ, Україна; Мейш Юлія Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, Київ, Україна; Коп’як Неля Володимирівна, старший викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна


Якість транспортного обслуговування будемо визначати використовуючи інтегральну оцінку  Q, яка характеризує виконання вимог щодо сукупності окремих параметрів  Qi, де параметри Qi це: безпека доставки вантажів автомобільними маршрутами, швидкість доставки, надійність, регулярність, тобто такі параметри, що впливають на вартість перевезення:

де n – кількість параметрів, які визначають якість транспортного обслуговування перевізників на маршрутах. Вибір такого підходу дозволяє оцінити якість транспортного обслуговування на маршрутах інтегрально, визначати найбільш значущі оціночні параметри та ефективні шляхи щодо їх удосконалення.


Розглянемо поняття «система управління якістю». Система  Q складається із сукупності трьох підсистем:  Qi - забезпечення якості, Ui - управління якістю, Ri - розвиток показника якості. Перша підсистема Qi реалізується при плануванні перевезення і дозволяє виділити технологічні складові на всіх стадіях: планування, управління та контролю; друга -  Ui, визначає вимоги щодо контролю за перевезенням вантажів на маршрутах; третя -  Ri, передбачає підвищення стабільності заданого нормативу якості і зниження впливу різноманітних факторів, наприклад технологічних. 

Обирати оптимальний маршрут руху в міжнародному сполученні із забезпеченням якості транспортних послуг будемо за критерієм «привабливість маршруту». Класична експертна система має містити такі складові: 1) база вхідних даних; 2)  база знань; 3) підсистема логічного висновку, з допомогою  якої можна прийняти оптимальне рішення в системі управління якістю. Для побудови експертної системи застосовується теорія нечітких множин і правила нечіткої логіки, що представляються набором нечітких «IF-THEN»-конструкцій, де умови та висновок засновані на використанні лінгвістичних змінних. В роботі будемо використовувати три вербальні оцінки (критерії) такі як: рівень якості доставки вантажів міжнародними маршрутами; рівень безпеки доставки вантажів у міжнародному сполученні; рівень сервісу надання транспортних послуг на міжнародних маршрутах, що характеризують привабливість маршрутів у міжнародному сполученні. Для перевізників найважливішим критерієм є привабливість міжнародного маршруту, отже для оцінки якості транспортного обслуговування будемо використовувати лінгвістичну змінну A – привабливість маршруту (attractiveness of the route), що визначена на множині U  в інтервалі [0, 1]. Терм-множина  A має вигляд: де T(A) – терм-множина лінгвістичної змінної «привабливість маршруту»; B – погана (bad); S – задовільна (sat is factory); G – добра (good); E – відмінна (excellent). Функції належності m (member ship function) та функції сумісності значень s (compatibility function) представимо упорядкованими парами (рис. 1) та визначаємо згідно [1]. Вхідними змінними для бази вхідних даних в кожному окремому випадку є умови перевезення вантажів на мережі міжнародних транспортних коридорів. Експертна система враховує також вплив  некерованих параметрів, які представимо множиною де u1 – нормативно-правова база перевезень вантажів територіями країн ЄС; u2 – поточні вимоги до автотранспортних засобів та їх екіпажів, що регламентуються міжнародним законодавством; u3 – процедури виконання митних формальностей при переміщенні вантажів через митний кордон України; u4 – непередбачувані ситуації. Отже, при створенні експертної системи вибору маршруту враховуються лише найважливіші параметри, що впливають на процес управління якістю транспортного обслуговування. 


Математичну модель нечіткого управління якістю побудуємо на основі правил Мамдані. Сформовану вище базу знань представляємо залежністю, у якій базовою лінгвістичною змінною є «привабливість маршруту» [2]. Змінна задана універсальною множиною [0, 1] 

де Q – степінь підвищення якості перевезення за критерієм «привабливість маршруту»; NQ – кількість маршрутів, які відповідають вимогам якості; CQ- вартість маршрутів, які відповідають вимогам якості; QC – якість перевезення з урахуванням вартості. 


Література


1. Лебідь В.В. Нечітко-множинна модель оцінки ефективності виконання міжнародних перевезень вантажів у проектах розвитку міжнародних транспортних коридорів // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. К. НТУ. 2013, Вип.12, C. 80-90.


2. Кунда Н.Т., Лебедь В.В. Нечетко-множественная модель управления рисками при выполнении перевозки грузив // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Зб. Наук. праць. 2019. Вип. 85. С. 117-124.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення