Congratulation from Naukova spilnota!

Hello

ФАКТОР ЧАСУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

01.09.2021 21:03

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., канд.тех.наук, доцент, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Ханчопуло О.В., Coach Club Group, HR-менеджер, коуч, м. Київ


На сучасному етапі розвитку людства концепція інформаційного суспільства розглядається як нова фаза еволюції людскої цивілізації. Формування інформаційного суспільства передбачає використання інформаційних наук та інформаційних технологій. Інформаційні науки вивчають обсяг, зміст, передачу, збереження, пошук, обробку та використання інформації. Інформаційні технології – це застосування інформаційних наук до проблеми прийняття рішень [1, 2]. Сам процес прийняття рішень вимагає певного часу, а його результат можна оцінити за відносною помилкою γ. Відомо, що існує залежність між γ та мінімальним обсягом джерел інформіції Vmin= 4b/γ, b=5…7 [3]. Вказана залежність не враховує фактор часу, який має суттєве значення для прийняття рішень.

Приймемо до уваги, що однією із поширених закономірностей опису різноманітних процесів є крива Гомперца. Будемо оперувати інформаційною спроможністю N. Тоді кількість інформації I=lnN. Отже, згідно моделі Гомперца
де Nm – потенційно можливе максимальне значення N; b k – постійні коефіцієнти; t – час.

Прологаріфмуємо ліву та праву частини рівняння (1). Тоді можна записати
Нехай N0 – значення N при t = 0. На підставі рівняння (2) знаходимо
На підставі рівнянь (2), (3) визначаємо константу швидкості зміни N , яку необхідно забезпечити у межах відведенного часу t :
Приймемо до уваги, що N=1/aγ де a – коефіціент [3]. Тоді знаходимо Nm=1/aγmin , де γmin – потенційно можливе мінімальне значення γ . Отже, на підставі формули (4) визначаємо
На підставі залежності (5) можна встановити вимоги до величини коефіціента k , який входить у формулу (1). Розглянемо наступний випадок:

γ0=0,5 ; γmin =0,05 ; γ=0,1. Тоді на підставі формули (5) знаходимо k=3.322/t .

Аналіз залежності (5) показує, що існує можливість виконати певні обмінні процедури. Йдеться про те, що можна поступитися величиною γ , зменшивши час t , і навпаки (в умовах заданого значення k ). Зауважимо, що величина k фактично характеризує швидкість процесу зміни N або γ . Якщо k є заданною величиною, то можна визначити необхідний час інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень. Отримані резуьтати дають можливість заздалегідь передбачати ефективність прийняття рішень з урахуванням фактора часу.

Література:

1. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. 

2. Кузнєцов Ю.М. Прогнозування розвитку технічних систем / Ю.М. Кузнєцов, Р.А.Скляров.-К.:ТОВ «ЗМОК»- ПП «ГНОЗИС», 2004.-323 с.

3. Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств. -Л.: Энергия, 1968.- 248с.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2021