РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕЄСТРАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕЄСТРАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

20.11.2021 19:54

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук В.І., канд. тех. наук, доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»; Хоменко Ю.В., студентка магістратури, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»; Бєлан М.С., студент магістратури, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»


Важливою та невід’ємною компонентою роботи сучасного працівника підприємства, організації, установи є володіння навичками роботи з персональним комп’ютером для розв’язання базових завдань опрацювання інформації: пошуку, аналізу, відбору, реєстрації, структурування, збереження, актуалізації, знищення, виводу та передачі на віддаль.

Сучасний фахівець повинен вміти користуватись мережними ресурсами та сервісами, що базуються на всесвітній інформаційній мережі Інтернет, адже від цього компонента його професійних навичок залежить ефективність знаходження потрібної інформації, що служить підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Кожен день люди виконують запити у пошуковій системі Google для того, щоб знайти певну корисну інформацію, яка потрібна не лише для роботи, але й для інших різних сфер життя: спілкування, консультації, навчання, тренування, розваги. Відповіді на різні запити можна знайти в мультимедійній формі. Саму мультимедіа форму інформації можна представити в багатьох форматах: текст, аудіо, зображення, відеоматеріал.

Останнім часом все більшої популярності мультимедіа набуває у форматі відео. Тому використання спеціалізованих автоматизованих систем управління (АСУ) - відеохостингів - зараз набуває великої популярності. Саме такі АСУ забезпечують перегляд та розміщення відеоматеріалів та управління ними. 

У зв'язку з вказаним розробка АСУ процесами реєстрації мультимедійної інформації є актуальною задачею.

Провівши аналіз предметної області та аналіз продуктів-аналогів, визначили, що з метою оптимізації АСУ процесами реєстрації мультимедійної інформації розробка автоматизованої програмної підсистеми управління контентом системи відеохостингу сьогодні є досить актуальною. 

Кожен день мільярди людей переглядають велику кількість матеріалу в ресурсах Інтернет на різні теми, - це може бути інформація, яка пов’язана з наукою, освітою, розвагами чи різними курсами. Також цікаво згадати і про художні фільми на історичну тематику чи наукові передачі на географічну тематику. Такі відеоматеріали часто показують учням та студентам на уроках географії та історії в школах, коледжах та університетах. 

Представлення інформації саме у відеоформі має суттєві переваги. Досліджено [1]: якщо матеріал поданий за допомогою звукового представлення, то людина може запам’ятати приблизно 1/4 від поданої інформації, якщо інформація представлена у візуальному форматі — то людина здатна запам’ятати близько 1/3 від всієї інформації, а при комбінуванні звукового та візуального форматів людина запам'ятовує до 1/2 поданої інформації.

Постановка задачі 

Потрібно розробити автоматизовану програмну підсистему управління контентом системи відеохостингу. Відповідна підсистема повинна забезпечувати виконання функцій опрацювання інформації у відеоформі для ефективної роботи системи відеохостингу.

Аналіз системи

Автоматизована програмна підсистема буде виконувати функції роботи з відеоматеріалами, а саме: переглядати відеоматеріали на відеохостинговій системі; завантажувати відеоматеріали у відеохостингову систему. 

Також пропонується реалізувати у підсистемі такі функції: реєстрація користувача системи, вхід користувача в систему, уподобання відеоматеріалу, відміна уподобання відеоматеріалу, коментування відеоматеріалу, створення каналу для розміщення відеоматеріалів на ньому, перегляд каналу з відео-матеріалами та підписниками, підписка на канал, відписка від каналу, завантаження банера до відео, розширений пошук відео.

Для того, щоб побудувати систему потрібно спочатку визначити її архітектуру. Для автоматизованої програмної підсистеми управління контентом системи відеохостингу було обрано клієнт-серверну архітектуру [2]. Сьогодні цей архітектурний шаблон є найпопулярнішим для створення веб-застосунків. 

Архітектура клієнт-сервер добре підійде для підсистеми, вона буде володіти наступними рівнями:

- рівень представлення даних – це інтерфейс користувача, завдяки якому користувач взаємодіє з програмою;

- прикладний рівень - рівень, через який відбувається обробка інформації і який відповідає за логіку системи;

- рівень управління даними - відповідає за збереження даних та доступ до них.

Для реалізації підсистеми управління контентом системи відеохостингу обрано об’єктно-орієнтовану парадигму програмування і мову програмування Java [3-4], яка є об’єктно-орієнтованою. Мова Java забезпечує ефективний інструментарій для роботи з базою даних через об’єкти, які представляються таблицями в базі даних. Внесення змін у систему є нескладним, якщо дотримуватись принципів об’єктно-орієнтованого програмування [5], а саме: інкапсуляції, успадкування та поліморфізму.

На ринку існує велика кількість продуктів для відеомоніторингу, які мають весь необхідний функціонал [6]. Проте незважаючи на розвиненість сучасного ринку систем відеомоніторингу, більшість продуктів знаходяться в ціновому сегменті, який недоступний більшості покупців.

Розробка автоматизованої програмної підсистеми управління відео-моніторингом та її використання у складі АСУ процесами реєстрації мультимедійної інформації дозволить посилити систему охорони і безпеки, захистити приміщення і майно від грабіжників. Також така програмна підсистема надає можливість віддалено перевірити стан приміщення, що особливо актуально при відсутності людей в середині приміщення. Тому розробка автоматизованої програмної підсистеми управління відеомоніторингом є актуальною задачею. 

При цьому у розроблюваній підсистемі необхідно реалізувати базовий функціонал відеонагляду, необхідний для охорони приміщення: детекцію руху та сповіщення користувача про помічений рух. Також, для зменшення витрат на апаратні компоненти, необхідно реалізувати можливість узгодженої роботи програмної підсистеми з більшістю сучасних відеокамер.

Архітектура підсистеми передбачає розподіл на декілька компонент: модуль для управління камерою; модуль з графічним інтерфейсом користувача зв’язку з основним модулем; модуль відправлення листів на електронну пошту.

Модуль для управління камерою може бути розподілений на три окремі компоненти: компонента управління камерою - реалізує отримання відео з камери та детекцію руху. Компонента з реалізацією публічного API для доступу до камери сторонніх додатків. Модуль підсистеми для відправки відео з камери на сервер в режимі реального часу.

Основна частина підсистеми буде написана з використанням мови C++ [7]. Графічний інтерфейс користувача буде розроблений за допомогою бібліотеки QT [8], що дозволить зробити програму з графічним інтерфейсом користувача кросплатформеною. Для управління камерою буде використовуватися бібліотека OpenCV [9-10], яка має підтримку більшості сучасних камер, що необхідно для успішної роботи підсистеми управління відеомоніторингом.

Для реалізації підсистеми управління відеомоніторингом було обрано клієнт-серверну архітектуру. Даний підхід дозволить ефективніше використовувати ресурси системи, розподіливши роботу між клієнтською і серверною частинами. Сервером буде програма, яка управляє камерою відеонагляду. А клієнтом буде програма з графічним інтерфейсом користувача, яка дозволяє конфігурувати камеру. Також клієнтом буде виступати браузер, який використовується для перегляду відео з камери в режимі реального часу.

Висновки

Було визначено актуальність розробки, описано архітектуру автоматизованої програмної підсистеми управління контентом системи відеохостингу у складі АСУ процесами реєстрації мультимедійної інформації, а також принципи роботи підсистеми та її функціональні характеристики. Вибрано програмні засоби для реалізації програмного забезпечення. Також було описано архітектуру підсистеми управління відеомоніторингом у складі АСУ процесами реєстрації мультимедійної інформації, яка складається з трьох окремих модулів: управління камерою, інтерфейсного модуля та модуля взаємодії з електронною поштою. 

Визначено структуру модуля управління камерою.

Можна передбачити, що автоматизована система управління процесами реєстрації мультимедійної інформації матиме попит на ринку спеціалізованих автоматизованих систем управління, оскільки мультимедійна форма представлення інформації має суттєві переваги над текстовою формою унаслідок вищої ефективності її сприйняття людиною. 

Наступним етапом роботи над проектом автоматизованої системи управління процесами реєстрації мультимедійної інформації є програмна реалізація її підсистем та перевірка її функціонування.

Література:

1. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology [Electronic resource].- Web page: https://www.slideshare.net/SocietyforCulturalan/19-63859211/(2016).

2. Anderson R., Larkin K. Tutorial: Create a web API with ASP.NET Core: [Electronic resource]. - Web page: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view= aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio

3. Шилдт Г. Java. Полное Руководство. 10-е издание: Книга / Г. Шилдт — М.: ООО И.Д. Вильямс, 2018. — 1488 с.

4. Эккель Б. Философия Java: Книга / Б. Эккель — СПб.: Питер, 2015. – 1168 c. 

5. Підлужняк Н.Г. Основи об’єктно-орієнтованого програмування на C# [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://disted.edu.vn.ua/courses/work/492

6. Системи відеонагляду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia. org/wiki/Системи_відеонагляду

7. C/C++ for Visual Studio Code [Electronic resource]. - Web page: https://code. visualstudio.com/docs/languages/cpp

8. Бланшет Ж., Саммерфилд М. Qt 4: программирование GUI на C++. -М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. - 736 с.

9. Image processing: [Electronic resource]. — Web page: https://docs. opencv.org/2.4/ modules/imgproc/doc/imgproc.html (2021).

10. Кэлер А., Бредски Г. Изучаем OpenCV 3. - М.: ДМК-Пресс, 2017. - 826 с. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення