ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ГОТЕЛЬ ДНІПРО» - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ГОТЕЛЬ ДНІПРО»

28.09.2021 21:38

[2. Economic sciences]

Author: Бондаренко Л.П., к.е.н., доцент, кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Подарин А.Р., студентка, кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів


Грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з чинниками часу, ризику та ліквідності [1].

Від того, наскільки погоджені між собою за обсягом і швидкістю руху різні види грошових потоків, наскільки ефективно ними управляють, більшою мірою залежать платоспроможність, стійкість та ліквідність підприємства. Отож, аналіз грошових потоків дає змогу об’єктивніше оцінити фінансовий стан підприємства в конкретний період часу, а також здатність до його подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на перспективу.

Використовуючи дані фінансової звітності ПрАТ «Готель Дніпро» [2], проаналізуємо достатність та ефективність грошових потоків за рядом спеціальних коефіцієнтів (табл. 1).

Таблиця 1 – Достатність та ефективність використання грошових потоків ПрАТ «Готель Дніпро» у 2017-2019 рр.Аналізуючи табл. 1, спостерігаємо додатнє значення чистого грошового потоку підприємства протягом усього досліджуваного періоду, тобто сума надходжень перевищувала суму виплат і підприємство змогло сформувати грошові кошти для свого подальшого розвитку. Проте 2018-ий рік відрізняється значно меншою сумою ЧГП (темп спаду становив 87,27%).

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку визначає достатність акумульованого підприємством чистого грошового потоку з позицій його потреб. Оптимальне значення цього показника повинно бути на рівні 1. У 2017 та 2018 роках значення Кдост було додатнім і більшим за одиницю, що свідчить про те, що підприємство мало достатньо власних коштів для покриття своїх потреб. А ось у 2019 році ми бачимо від’ємне значення цього коефіцієнта. Проте таку ситуацію не можна одразу оцінювати як негативну, адже при недостатності надходжень грошових коштів платежі можуть здійснюватися за рахунок раніше накопиченого залишку (4599 тис грн), що може й не мати незадовільних результатів у короткостроковому періоді.

Коефіцієнт обслуговування боргу характеризує достатність вільного грошового потоку підприємства для задоволення вимог позикодавця. Оптимальним значенням є одиниця. Протягом 2017-2019 рр значення Кобсл є меншим, ніж 1, що свідчить про те, що підприємство є непривабливим для кредиторів. Позитивно можна оцінити динаміку зростання цього показника – таким чином дохід підприємства зростає швидше, ніж борг.

Для оцінювання ефективності використання грошових коштів здійснюється їх порівняння з отриманим фінансовим результатом підприємства – визначаються показники рентабельності (Рч) та узагальнюючий показник оцінки руху грошових коштів (Кефект).

Найвищий рівень показника ефективності грошових потоків слід відмітити у 2017 році. У ПрАТ «Готель Дніпро» не простежується стабільна динаміка зростання коефіцієнта ефективності грошових потоків, у 2018 році відмічене його зменшення на 89,74%, що свідчить про уповільнення оборотності грошових коштів.

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати про найменш ефективне управління грошовими коштами на ПрАТ «Готель Дніпро» було у 2018 році порівняно з 2017 та 2019 роками. З метою підвищення ефективності управління грошовими потоками ПрАТ «Готель Дніпро» підприємству необхідно досліджувати закономірності грошових потоків у готельній індустрії та враховувати їх у власній практиці обліку та аналізу; удосконалювати методику аналізу грошових потоків. 

Література:

1. Литвин І. С. Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками / І. С. Литвин, А. І. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 2. - С. 51-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_2_11.

2. Офіційний сайт ПрАТ «Готель Дніпро». URL: https://www.dniprohotel.ua/ua/reports.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення