СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

03.11.2021 20:54

[2. Економічні науки]

Автор: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова


Анотація. У статті проаналізовано специфіку управління персоналом на підприємствах гостинності. Розглянуто значущість компетентності персоналу, та основні проблеми у роботі кадрових служб. Визначено, що необхідною умовою підвищення якості обслуговування у сфері гостинності є робота, спрямована на розвиток професійних та особистих якостей персоналу, пошук нових підходів до ефективного управління ними.

Ключові слова: управління персоналом, підприємство, сфера гостинності, готель, ресторан, мотивація, ефективність управління

Вступ.

Сфера гостинності у наш час має жорстку конкурентну боротьбу, яку витримують лише підприємства, здатні запропонувати своїм клієнтам високоякісне обслуговування, що можливо з професійно підготовленим персоналом.

Актуальність теми статті пояснюється саме вимогами клієнтів до обслуговування, що висуваються у сучасних умовах. Основним дійовим обличчям на підприємствах гостинності є саме персонал, тому персонал є важливою складовою,  якість та рівень обслуговування напряму залежить від кваліфікації працівників. 

Сфера гостинності перебуває в умовах жорсткої конкуренції, позитивний імідж та відгуки клієнтів щодо обслуговування – важлива складова успішної роботи. Недосвідченість персоналу має безпосередній вплив на функціонування підприємства та безпосередньо впливає на репутацію серед конкурентів. Тому, ефективне управління людьми перетворюється на важливу функцію підприємств гостинності — функцію управління персоналом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню та аналізу у сфері управління персоналом на підприємствах гостинності присвячено чимало наукових праць і закордонних і вітчизняних учених. Дослідження здійснювали такі вчені: П.В. Журавльов, В.О. Квартальнов, Хікін, Макаулей, Джан і Ву, С.В. Шекшня, А.А. Лобанов, М. Мескон, В.О. Квартальнов, Хікін, Макаулей, Джан і Ву, Д.Томпсон. Незважаючи на велику увагу вчених у вивченні даної теми, деякі питання управління персоналом на підприємствах гостинності залишаються невирішеними.

Постановка завдань дослідження.

Досліджуючи роботу підприємств гостинності, де успіх залежить саме від якості роботи персоналу, однією з найважливіших невирішених питань залишається проблема плинності кадрів та недостатня компетентність персоналу, який взаємодіє з клієнтами.

Мета статті і завдань дослідження. 

Метою статті є встановлення особливостей управління персоналом на підприємствах гостинності в сучасних умовах, які впливають на успішний розвиток і функціонування підприємств.

Виклад основного матеріалу.

Кадровий потенціал – одна з форм вияву особистісного фактору розвитку суспільного виробництва, поняття, яке відображає ширший і сучасний погляд на роль людини у виробництві [1].

Велику роль у виявленні способів управління людськими ресурсами і розвитком трудового потенціалу грають кадрові служби.

Основний зміст роботи кадрових служб складається з: 

1) формування кадрів організації (планування, відбір і наймання, звільнення, аналіз плинності кадрів і т. д.);

2) розвиток працівників (професійна орієнтація і перепідготовка, атестація і оцінка персоналу, організація кар’єрного росту);

3) вдосконалення організації праці та стимулювання, надання безпечних умов праці [2].

Від здобуття професійних знань, досвіду і уміння працювати з людьми персоналу сфери гостинності, багато в чому залежить якість обслуговування клієнтів та імідж підприємства. Працівнику сфери гостинності повинні бути притаманні такі якості як толерантність, доброзичливість, відповідальність, стресостійкість, уміння швидко орієнтуватися і приймати правильне рішення при виникненні конфліктних ситуацій, розвинена пам'ять і оперативне мислення [3].

Персонал готельного та ресторанного бізнесу, має чітко усвідомлювати значущість своєї роботи. Певним резервом підвищення якості послуг і ефективності використання персоналу готельного підприємства є підбір кадрів з відповідною спеціальною освітою. Адже більшу частину кадрів у сфері гостинності в Україні продовжують складати працівники з середньої освітою. На жаль, наявний потенціал співробітників недостатньо високий, а тому не розглядається як для самореалізації окремого працівника, так і ефективного розвитку підприємств гостинності. 

Індустрія гостинності вимагає постійного розвитку у персоналу знань, умінь і навичок у багатьох сферах діяльності, особливо у сфері спілкування.  Кадровій службі підприємства слід приділяти увагу розвитку у свого персоналу саме навичок спілкування. Рекомендується проводити професійні тренінги з етики та психології спілкування з клієнтами. 

Підвищення кваліфікації кадрів доцільно організовувати як систему внутрішнього навчання на підприємстві. Така система відзначається як найбільш ефективна, менш витратна та одразу застосовується на практиці.  

Отже, щоб успішно розвиватись, організація повинна управляти набором, навчанням, оцінкою, винагородами персоналу, тобто створювати, удосконалювати методи, процедури, програми організації цих процесів. У сукупності й єдності методи, процедури, програми являють собою систему управління персоналом.

Будь-яке функціонуюче підприємство розробляє стратегію обслуговування, тобто план послідовних дій, який визначає та задовольняє головні аспекти обслуговування клієнтів [5]. Стратегія обслуговування у сфері гостинності завжди включає потреби клієнтів, здатність компанії задовольнити ці потреби, довгостроковий прибуток.

Аналіз підприємств гостинності в Україні показав сильні і слабкі сторони більшості організацій. Недоліком, який відноситься до управління персоналом, слід виділити недостатній рівень стимулювання і мотивування.

Мотиви і стимули,наведено в таблиці нижче. 

Таблиця 1

Мотивування для  управління персоналом на  підприємствах гостинності
У сучасних умовах, без системної роботи з кадрами, все більш явно буде відчуватися відторгнення найманих працівників від цілей підприємства. Так як сфера гостинності має свою специфіку управління персоналом, пропонується вирішенням проблеми через формування корпоративної культури підприємства, що включає в себе наступні фактори:

- комплексну оцінку наявного персоналу підприємства;

- професійний відбрів кадрів (рекрутинг)

- планування кар'єри персоналу;

- постановка завдань для персоналу та контроль і оцінка  результатів;

- впровадження системи мотивів та стимулів;

- впровадження постійного розвитку персоналу за рахунок навчання, тренінгів, стажування, підвищень кваліфікації, професійної освіти [6].

Запропоноване вирішення проблеми це сукупність певних рекомендацій, які позитивно впливають на формування ефективного управління персоналом та кадровим потенціалом підприємства. 

Таблиця 2

Рекомендації щодо впровадження ефективного управління персоналу 
Розроблений план орієнтовано на підвищення ефективності управління персоналом. План включає комплекс рекомендацій, спрямованих на формування навичок ефективного управління людським ресурсом – рушійною силою компанії.

Висновки.

Отже, підсумовуючи усе вищесказане, можна відзначити, що специфіка управління персоналом на підприємствах гостинності у сучасних умовах має чимало нюансів. Керівнику кадрової служби підприємства буде доцільно взяти до уваги окреслені параметри роботи, що доручається підлеглим, та покращувати умови праці персоналу, тим самим мотивуючи або демотивуючи їх. Менеджер має спрямувати свої дії на покращення психологічного стану працівника, задовольняючи потреби.

Працівники підприємств сфери гостинності, мають розуміти всю значущість своєї праці та вплив на успішну діяльність підприємства. Персонал має усвідомлювати свій вибір професії та ставитися до процесу надання послуг клієнту професійно. 

Передбачається, завдяки рекомендованих дій ріст ефективності управління персоналом і, як наслідок, працездатності персоналу та рівень конкурентоспроможності підприємства гостинності. Підприємства зуміють вижити у жорсткій конкурентній боротьбі, якщо їхній керівний персонал зможе правильно і вчасно оцінювати сучасний ринок сфери гостинності. Успішне управління кадрами насамперед ґрунтується на систематичному обліку й аналізі впливу зовнішніх факторів, адаптації виробництва до зовнішніх впливів.

Література:

1. Афонін А.С. Основи мотивації праці: організаційно-економічні аспекти: Підручник. – Київ: МАУП, 2004. – 340 с.

2. Секреты мотивации персонала в ресторанном бизнесе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://e.vkusov.net/it/item/103

3. Бондаренко Г. А. Менеджмент готелів і ресторанів / Г.А. Бондаренко. – М.: Нове знання, 2012. – 467 с.

4. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч.посіб. – Київ: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 298с.

5. Сучасний менеджмент:теорія і практика. / під. Ред. Г. В. Щокіна.– Київ: МЗУУП,2003. – 344 с.

6. Пічугіна Т. С. Проблеми і напрямки формування системи управління персоналом на підприємстві ресторанного господарства на початковому етапі розвитку / Т. С. Пічугіна, В. М. Селютін, Д. Г. Єрьомін. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 342 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення