ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

03.11.2021 20:43

[2. Економічні науки]

Автор: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова


Управління персоналом в сучасних умовах має ключове значення в системі управління підприємствами, та є одним із визначаючих факторів розвитку підприємств. Актуальність теми обумовлено значущістю ефективного управління персоналом задля досягнення високих показників діяльності підприємств 

Сучасний світ висуває серйозні вимоги до управління персоналом і реалізує цю проблему і в теорії і на практиці. Науковці, безпосередньо пов'язують управління персоналом з менеджментом і вважають, що основні проблеми організаційної поведінки полягають не у визначенні її закономірностей, а в техніках впливу на персонал на основі цих моделей. Велика кількість підприємств працюють із застарілою системою управління персоналу,  яка вимагає змін нових знань та умінь від персоналу. 

Фундаментальним питання управління персоналу є вибір стилю управління, який максимально відповідає умовам та нюансам функціонування підприємства. Пошук стилю виконує керівник підприємства. Стиль управління має функціонувати в умовах конкуренції та допомагати досягненню цілей роботи підприємства. 

Необхідно також враховувати психологічну складову, оскільки вона має вплив на всі процеси трудових відносин персоналу і дозволяє оновлювати управлінські ресурси. Людський ресурс сьогодні є важливим нематеріальним активом корпорацій в конкурентній боротьбі. Головною метою роботи підприємства є збільшення прибутку за допомогою збільшення частки ринку своєї продукції та вигідна співпраця з партнерами і споживачами. Тому, невід’ємної частиною підприємницької діяльності є соціальна ефективність.

Найважливішим фактором виробництва товарів та послуг є трудові ресурси. Під трудовими ресурсами розуміють працездатне населення від 18 до 65 років, що володіє достатнім фізичним розвитком та інтелектуальними здібностями. Через науково-технічний прогрес та зростаючі з ним вимоги до кадрів,  виникає дефіцит професійних та соціальних якостей працівника. Основною задачею ефективного управління персоналу є надання компанії такого працівника, що найкраще відповідає вимогам даного підприємства. 

Працівники є рушійною силою розвитку і найбільшою цінністю підприємства, незалежно від виду діяльності та форми власності. Сьогодні кваліфіковані та відповідальні працівники, об’єднані у колектив – це запорука успіху будь-якої компанії.

Розвиток системи управління персоналом має відображатись у зміні ідеології управління та організаційної культури підприємства. Наймана праця проходить значні зміни, які помітні у відношенні працівників до підприємства. Сьогодні частіше шукають не тимчасове місце заробітку, а можливість кар'єрного та професійного росту. 

Ключовим моментом в управлінні персоналом є доцільно підібрана система мотивації працівників. Саме мотивація праці стає рушійною силою підвищення продуктивності працівника, що позитивно впливає на діяльність усього підприємства. Виділяють дві основні форми мотивації праці: моральні та матеріальні. 

Головним показником ефективного управління персоналу є наскільки якісно робітники підприємства використовують свій професійний потенціал для виконання існуючих завдань. Тобто, наскільки поставлені цілі є досягнутими. Це твердження є формулою існування ефективної системи управління. 

Основи управління – це набір певних обґрунтованих правил і норм, які встановлюються на підприємстві. Ефективне управління персоналом означає узгоджену систему заходів щодо формування та ефективного використання загального трудового потенціалу найманих працівників. Стратегія управління персоналом – це мистецтво розроблення такої стратегії, яка в майбутньому перетвориться на конкретні дії, які  підвищують ефективність трудового потенціалу робітників підприємства. 

Таким чином, підсумувавши все вищесказане, рекомендується вирішення проблеми шляхом заснування корпоративної культури, підвищення кваліфікації та здібностей працівників, формування системи мотивації персоналу та об’єднання колективу спільною метою. Співпадіння очікувань підприємства та працівника, відмова від політики мінімальних вкладень у персонал підприємства – запорука ефективного управління персоналом для досягнення високих показників діяльності.

Література:

1. Шляга О.В. Підходи до оцінки персоналу на підприємствах / О.В. Шляга, А.С. Білоус [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/ gazeta/evzdia_5_126.pdf

2. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л.В. Балабанова. – К.: ЦУЛ, 2011. – 468 с.

3. Клімова О.І. Управління трудовими ресурсами / О.І. Клімова // Економічні науки. — 2007. — Вип. 5 — С. 24—28.

4. Бойко О. С. Наука управління персоналом. Л.: Галичина, 2011 – 200с. 

5. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера: начальний посібник. / Балабанова Л. В., Сардак О. В.- К.: ВД Професіоналу, 2010. – 304 с.

6. Петюх В. М. Управління персоналом: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. ] / В.М. Петюх. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення