ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ

14.02.2022 20:57

[2. Економічні науки]

Автор: Макарович Вікторія Костянтинівна, к.е.н, доцент, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове; Матяшовська Беата Олександрівна, заступник декана факультету інформаційних технологій, Ужгородський національний університет, м. Ужгород


Планування бізнес-процесів в діяльності компанії передбачає розгляд ряду питань щодо планування податкового навантаження. Для забезпечення оптимізації податкового навантаження, важливим є дослідження існуючих моделей оптимізації та вибір оптимального варіанту, що забезпечить якісні показники фінансової результативності для бізнесу.

Податкове навантаження на підприємстві залежить від результативності (зростання продажів, прибутку; зниження витрат та інші показники), ефективності (рентабельність продажів, активів та інші показники) його функціонування. 

Погоджуємось із позицією А. В. Діденко , що діяльність підприємства взагалі та податкова складова зокрема характеризуються значною кількістю первинної інформації, впливом багатьох взаємозалежних факторів та причинно-наслідкових зв’язків, що мають як кількісне, так і якісне вираження. Тому для розробки різноманітних сценаріїв використовуються моделі, що дозволяють проведення експериментів, визначити збалансованість системи, дають змогу виявити суттєві фактори та закономірності. Когнітивне моделювання є гнучким методом, який дозволяє вносити зміни та уточнення до моделі, визначати вплив зміни певних факторів на систему [1].

В рамках даного дослідження, під оптимізацією оподаткування, слід розуміти, організаційні заходи в межах чинного законодавства, спрямовані на забезпечення зростання прибутковості бізнесу та мінімізації податкового навантаження.

Розглянемо детальніше ряд моделей оптимізації оподаткування, які використовуються в міжнародній практиці. 

Моделі оптимізації оподаткування можна поділити на дві групи: ретроспективні та перспективні. 

Ретроспективні моделі оптимізації передбачають оптимізацію (зменшення податкового навантаження) вже після сплати податків (наприклад, схеми відшкодування ПДВ при експорті). 

Перспективні моделі оптимізації направлені на зменшення майбутніх податкових платежів.

Серед перспективних методів оптимізації варто виділити:

Вибір організаційно-правової форми господарювання. При виборі організаційно-правової форми, важливим є партнерство, майнові питання та оподаткування кінцевих вигод діяльності суб’єкта господарювання. 

Вибір системи оподаткування.  У моделі необхідно передбачити можливість зміни системи оподаткування та платежів відповідно з пропозиціями щодо податкової системи.

Варіація облікової політики. Оптимізувати податкове навантаження можна за рахунок варіації формування облікової політики. Лаговська О.А., зазначає, що одним із домінуючих факторів розробки облікової політики є вплив форми власності, адже інтереси власників будуть трансформуватися прямо пропорційно до її зміни, а інтереси інших суб’єктів можна вважати умовно-константними [2, 58]. Варіація облікової політики визначає організацію фінансового обліку в компанії та вибір оптимальних методів відображення об’єктів обліку. На виході, ця варіація призведе до різних фінансових результатів діяльності компанії.

Використання пільг. Максимальне використання пільг щодо оподаткування, які передбачено в чинному законодавстві, призведе до мінімізації податкового тягаря. В даному аспекті варто враховувати пільгові підприємства та пільги по окремим податкам. 

Лібман О.  [3] виділяє такі методи оптимізації, як метод заміни взаємовідносин та метод розподілу взаємовідносин.

Метод заміни  взаємовідносин передбачає механізм, коли операція замінюється аналогічною, але яка супроводжується меншим податковим тягарем. Прикладами можуть бути заміна договорів купівлі-продажу договорами лізингу.

Метод розподілу взаємовідносин передбачає розподіл договору на низку аналогічних договорів, які супроводжуються меншим рівнем оподаткування.

Метод відстрочки податкових платежів передбачає перенесення сплати податків на наступні податкові періоди. Цей метод варто використовувати з точки зору управління оборотним капіталом.

При використанні методів оптимізації оподаткування в якості критерію варто обрати мінімум податкового навантаження, при цьому повинен бути досягнутий кінцевий запланований фінансовий результат. 

В рамках ефективності формування оптимізаційної моделі оподаткування слід моделювання проводити у групах однорідних підприємств (суб'єктів оподаткування), які мають схожу структуру оподатковуваних баз, які перебувають у приблизно однакових умовах виробничо-господарської діяльність та мають схожі тенденції розвитку фінансово-економічного стану.

Практичне впровадження механізму оптимізації доцільно здійснювати з використанням різних методологічних прийомів та підходів для забезпечення мінімального податкового навантаження та якісного фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання.

Література

1. Діденко А.В. Методи моделювання стратегій для податкової оптимізації. Ефективна економіка № 5, 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4080 

2. Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об’єкти облікової політики. Вісник ЖДТУ №2 (36). 2006. С.53-59.

3. Либман А. Мировой опыт оптимизации налогообложения : роль налоговой конкуренции и оффшорных центров в мировом хозяйстве. М. 2004. 126 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення