ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕНДЖМЕНТУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕНДЖМЕНТУ

09.12.2021 23:03

[2. Економічні науки]

Автор: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховська Д.Ю., здобувачка другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховський О.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Сучасний менеджмент ґрунтується на раціональних засобах розробки та прийняття управлінських рішень. Реалізація завдань такого роду передбачає заохочення нестандартних, креативних підходів до розв’язання складних функціональних ситуацій, які виникають у процесі управління підприємствами.

Креативний менеджмент є достатньо новим поняттям і представляє собою самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, яка спрямована на формування сучасних умов розвитку підприємств. Теорія креативного менеджменту знаходиться на перетині інноваційного менеджменту і теорії творчості, яка почала розвиватися приблизно з середини XX століття і лише нещодавно знайшла втілення у ґрунтовному прикладному застосуванні цих знань [1, c. 67].

Розглянемо основні підходи вчених до розуміння сутності креативного менеджменту. Детальнішу сутнісну характеристику визначення поняття «креативний менеджмент» окремими авторами подано у табл. 1.

Таблиця 1

Визначення поняття «креативний менеджмент» у науковій літературі
Узагальнюючи проведені дослідження, пропонуємо під креативним менеджментом, розуміти одну з функцій управлінської діяльності, що передбачає, з одного боку, роботу керівників підприємств у напрямі створення комфортних умов роботи, сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, розвиток справедливого матеріального та нематеріального мотивування, розробку та розвиток відповідної корпоративної культури, а з іншого, – активізацію ініціативи та творчої діяльності працівників щодо генерування, пошуку, розвитку, поєднання креативних ідей, з метою реалізації інноваційного розвитку підприємства, що призводить до підвищення рівня конкурентоспроможності та підтриманню позитивного іміджу підприємства.

Література:

1. Беляцкий Н. П. Креативный менеджмент: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям. Минск: Вышэйшая школа, 2018. 256 с.

2. Божидарнік Т. В., Василик Н. М. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві. Економіст. 2015. № 3. С. 37-39.

3. Зінкевич Д. К. Розвиток систем креативного менеджменту підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Львів, 2013. 23 с.

4. Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.7. С. 360-364.

5. Продіус О. І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління. Науковий журнал: Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 67-72. 

6. Свидрук І. І. Креативний менеджмент. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 224 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення