СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

10.12.2021 23:14

[2. Економічні науки]

Автор: Гаврилець О.В., здобувач вищої освіти, ДонНУ імені Василя Стуса; Воронін А.В., к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, ДонНУ імені Василя Стуса


Постановка проблеми. Науково обґрунтовані засоби, методи, функції управління відіграють визначальну роль у підвищенні ефективності виробництва, його конкурентоспроможності, орієнтації виробників продукції на її споживачів і поліпшення якості життя працівників підприємства. Якщо раніше в управлінні виробництвом основну увагу приділяли технічним та організаційно-економічним факторам, що не могло не позначитися на підвищенні ефективності виробництва, то сьогодні нарівні з цими факторами розглядаються соціальні [1]. Нагромадилося чимало прикладів погіршення фінансово-економічного стану на підприємствах через недостатню увагу до вирішення соціальних завдань та проблем. Тому в сучасних умовах особливої актуальності набуває розробка принципово нових механізмів соціально-економічного розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень й публікацій. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств розглядаються в роботах РимкіноїМ.С., Каличевої Н.Є., Олексенко Р.І. та ін. Незважаючи на наявність робіт, присвячених питанням удосконалення механізму соціально-економічного розвитку підприємства, у них відсутній комплексний підхід, що враховує галузеві особливості та сучасні наукові підходи. Актуальність та недостатня наукова розробленість проблеми визначили мету даного дослідження.

Мета дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка методичних рекомендацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку підприємства та їх прогнозування.

Викладення основного матеріалу дослідження. Економічну основу соціального розвитку підприємства забезпечує саме підприємство в ході своєї господарської діяльності та отримання кінцевих фінансово-економічних результатів. Саме за рахунок отриманої виручки від продажу продукції (послуг), формування доходу та прибутку підприємство має можливість нараховувати працівникам заробітну плату, забезпечувати гідні умови праці, соціальну підтримку тощо. У свою чергу, саме соціальний розвиток та його результати активно впливають на динаміку обсягів виробництва продукції та послуг, а значить, і на фінансово-економічний стан підприємства [2].

Вважаємо, що важливе значення при виборі пріоритетних напрямків розвитку підприємства, при плануванні його діяльності має науково-обґрунтоване визначення перспективних напрямів його розвитку, яке включає (рис. 1):
Рис.1 Алгоритм визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку підприємства

Джерело: Складено самостійно 

Запропонований алгоритм дозволить оперативно оцінити економічну  та соціальну ситуацію на підприємстві, її динаміку, обґрунтувати управлінські рішення в галузі планування соціально-економічно розвитку.

Для ефективного функціонування підприємства та досягнення їм намічених цілей в умовах високої конкуренції та обмеженості ресурсів також необхідно вибрати такий напрямок розвитку, щоб він сприяв ефективному функціонуванню підприємства та забезпечення дотримання наступних тенденцій розвитку:

Тпм<Тзп<ТПП <Тп ,  

де Тпм-темп зростання прожиткового мінімуму;

Tзп- темпи зростання заробітної плати;

ТПП - темп зростання продуктивності праці;

Тп - темпи зростання прибутку від продажів.

Співвідношення показників, що рекомендуються, дозволяють прогнозувати діяльність, завчасно виявляти негативні впливи, цілеспрямовано регулювати економічну та соціальну систему як усередині підприємства, так і в навколишньому середовищі.

Крім того, закладаючи пріоритетні темпи зростання прибутку, підприємство думає про своє майбутнє, так як прибуток - це і результат успішної виробничо-господарської діяльності підприємства, і основа всіх ринкових змін, і фактор розвитку соціальної сфери [3]. Поряд з цим при зростанні продуктивності праці створюються реальні передумови підвищення її оплати. У свою чергу, підвищення рівня оплати праці сприяє зростанню її мотивації та продуктивності праці.

Порушення наведеної нерівності свідчить про зміну цілей та напрямів розвитку підприємства, про відсутність системи критеріїв, за допомогою яких розробляються і реалізовуються стратегії соціально-економічного розвитку, підвищується результативність господарювання.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, вибір пріоритетних напрямків розвитку підприємства при плануванні його діяльності дозволяє витримувати загальну лінію з досягнення наміченої мети, заздалегідь розпізнавати проблеми соціально-економічного розвитку, координувати діяльність структурних підрозділів та співробітників підприємства, створювати об'єктивну базу для ефективного контролю, стимулювати трудову активність працівників.

Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є розробка системи показників, які є базою для вимірювання рівня економічного та соціального розвитку підприємства.

Список використаних джерел:

1. Римкіна М.С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства / М.С. Римкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 60–65.

2. Каличева Н.Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі / Н.Є. Каличева// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. − Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – Вип. – № 4 (40). - С. 117 – 120.

3. Олексенко Р.І. Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Олексенко Р.І., Краскова І.О., Поліщук М.М. // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.uaCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення