ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ

01.12.2021 23:17

[2. Економічні науки]

Автор: Чернюк Т.В., студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса


Актуальність дослідження. Рівень безробіття є одним із найважливіших індикаторів реалізації трудового потенціалу. Характерною проблемою сучасного соціально-економічного стану України є наявність безробіття. Подолання проблем, пов’язаних з поширенням безробіття, потребує невідкладного реформування трудової сфери та здійснення необхідних кроків для досягнення стратегічних цілей максимальної реалізації трудового потенціалу шляхом створення сприятливих умов для прикладання праці та активізації мотиваційних та стимулюючих заходів до продуктивної зайнятості. В сучасному світі  інновації мають значний влив. Тому дослідження цієї теми на сьогодні є досить актуальним.

Мета дослідження. Дослідити теоретичне положення «ринок праці», виявити позитивні та негативні наслідки інновацій на ринку праці.

Важливі аспекти інновацій, щодо впливу на безробіття досліджуються в роботах таких учених, як І. Л. Петрова, Д. Є. Козенков, В. Ватцкелевич. К. М. Соломенко, Е. П. Якубова, І. О. Галиця, Петюх С.та ін.

Внаслідок безробіття країна несе значні фінансові збитки, не отримуючи надходження до бюджетів та соціальних фондів, утримуючи безробітних та відшкодовуючи їм втрати в доходах на період пошуку нових робочих місць. 

Одним із факторів, що має вплив на безробіття пов'язаний з появою нововведення, тобто появою інновацій у сфері ринку праці.

Достатньо значна частка вітчизняних вчених-економістів досліджувала проблеми формування економіки знань, посилення інноваційних компонентів розвитку ринку праці, визначаючи специфіку впливу демографічних, економічних, соціальних та інституційних чинників впливу на ринок праці.

Вплив інновацій на ринку праці можна розглядати з двох точок зору, а саме, як «ефект зниження» та «ефект компенсації» зайнятості. У першому випадку це передбачає заміну людської праці капіталом, що призводить до скорочення чисельності робочої сили. А у разі "компенсаційного ефекту" зайнятості, передбачається, що інновації викликають нейтралізуюче зниження тенденцій у сфері зайнятості. Тобто, коли технічний прогрес призведе до появи нових продуктів або послуг, нових ринків, таким чином, сформуються нові робочі місця. Особлива роль тут відводиться технічному прогресу, інформатизації та комп'ютеризації виробництва та послуг.

Проаналізувавши літературні джерела можна виділити такі плюси інноваційної діяльності: емпіричні дані показують можливий вплив інновацій на створення робочих місць; промислова та інноваційна політика, яка підтримує науково-дослідні розробки та інновації продуктів, особливо у високотехнологічних секторах, може сприяти створенню робочих місць; продуктові інновації можуть означати появу нових фірм і нових секторів. 

Мінусами впливу інновацій на безробіття буде: процесові інновації можуть витіснити робочу силу та створити технологічне безробіття; нові продукти витісняють старі, перешкоджати ефекту створення робочих місць; ринкова та інституційна жорсткість може перешкоджати механізмам компенсації цін і доходів, які допомагають зменшити знищення робочих місць; вплив інновацій на створення робочих місць часто обмежується інноваціями продуктів і високотехнологічними секторами.

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що сьогодні вітчизняний ринок праці опинився у стані кризи та потребує зміни. Опрацювавши статистичні дані, можемо стверджувати що в Україні значно знизився попит на робочу силу. Кількість зайнятого населення в 2018 році – 16,3 млн; 2019 -16,1млн.; 2020 – 16 млн.. У зв'язку з цим важливо забезпечити реальні стимули для роботодавців щодо створення робочих місць, особливо у сьогоднішніх нових інноваційних технологій.

Список використаної літератури:

1. Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку країни / О.М. Майсюра// Економіка та держава. – 2010. - №8. - С.60-61.

2. Гальків Л.І. Втрати людського капіталу: чинник безробіття/ І.Л. Гальків// Економіка і регіони. – 2009. – С.110-113.

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновл. — К.: Знання, 2011. — 390 сПаливода К.В. Реальний стан економіки України: без інвестиційне зростання / К.В. Поливода // Фондовий ринок. – 2007. – №46. – С. 2-8.

4. Попов, В. О. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття/ В. О. Попов // Економіка України. − 2013. − №11. − С. 69−71.

_________________ 

Науковий керівник: Воронін А.В., доцент, кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки, ДонНУCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення