ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

24.09.2022 15:47

[2. Економічні науки]

Автор: Басок Алла Миколаївна, аспірантка кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна


Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №2164-VIII від 05.10.2017 передбачають подання для окремих груп підприємств Звіту про управління. Цим законом Звіт про управління визначено як документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [1]. 

Підготовка та інформаційне наповнення звіту про управління у вітчизняній практиці регламентується «Методичними рекомендаціями зі складання звіту про управління» [2], які не обмежують підприємства щодо обсягу висвітленої інформації. Дані рекомендації більшою мірою повторюють та розкривають основні підходи до оприлюднення нефінансової інформації, що були визначені в Директивах 2013/34/ЄС [3] та 2014/95/ЄС [4]. Однак, якщо вищезазначені Директиви є обов’язковими до виконання підприємствами, які зобов’язані розкривати нефінансову інформацію, то вітчизняні методичні рекомендації є лише одним з можливих варіантів її представлення. В табл. 1 наведено напрями розкриття інформації, які регламентуються Методичними рекомендаціями зі складання звіту про управління та Директивами ЄС.

Як бачимо з представленого порівняння Методичні рекомендацій зі складання Звіту про управління практично дублюють всі основні положення Директив ЄС, що свідчить про гармонізацію вітчизняного законодавства з європейським в частині формування фінансової та нефінансової інформації у звіті.

Таблиця 1

Порівняння напрямів формування інформації відповідно до  вітчизняних Методичних рекомендацій зі складання Звіту про управління, Директиви 2013/34/ЄС та Директиви 2014/95/ЄС

Джерело: складено автором на основі [2, 3, 4].

Для виконання вимог нормативних документів та  якісного складання Звіту про управління необхідно базуватись на даних фінансового та податкового обліку, а також використовувати дані економічного аналізу, статистичну та виробничу інформацію. Також важливо враховувати дані управлінського обліку, який разом з фінансовим обліком є джерелом як фінансової так і не фінансової інформації для звіту, зокрема соціальні та екологічні показники. 

Облікова інформація є цінним інформаційним ресурсом для прийняття ефективних рішень не тільки внутрішніми користувачами самого суб’єкта господарювання, але й зовнішніми користувачами.

Разом з тим, враховуючи важливість нефінансової інформації для підготовки Звіту про управління,  варто залучати не лише обліковий персонал, адже частина не фінансової інформації формується не обліком і не в бухгалтерії, а в інших відділах підприємства: маркетингу, логістики, виробничому відділі тощо. Саме тому при підготовці Звіту важливо залучати фахівців з інших відділів, що зможуть забезпечити якісними нефінансовими даними. 

Сукупність такого інформаційного забезпечення є основою для  підготовки Звіту про управління, що дозволить розгорнуто розкрити стан та перспективи розвитку підприємства.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999 р. № 996-XIV із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління : Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982.URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text

3. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034

4. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014, amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of nonfinancial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL:  https://eur lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095&qid=1658081834370

______________________

Науковий керівник: Петрик Олена Анатоліївна, професор, доктор економічних наук, Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення