ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

21.09.2022 13:36

[2. Економічні науки]

Автор: Конюшенко Тетяна Юріївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ


Необхідність розвитку аудиту в питаннях оподаткування суб`єктів господарювання в Україні є важливою, адже подальший розвиток економіки неможливий без реформування. Перш за все, це є необхідністю для стабілізації ринку економіки, особливо під час військового стану.

Податки є обов’язковими платежами, найбiльш вагомим джерелом формування доходної частини державного бюджету України. Основи та принципи формування системи оподаткування в Україні, перелік загальнодержавних та місцевих податків і зборів, а також права та обов'язки платників податків визначаються в Податковому кодексі України [1]. Податкова система, стандарти бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок мають суттєвий вплив на стабільність функціювання бюджетно-фінансових відносин у суспільстві. Особлива роль у налагодженні такого взаємозв'язку належить аудиту. 

Проблема розвитку аудиторської діяльності в Україні полягає у тому, аби виробити комплексний, системний підхід до аудиту оподаткування. В Україні зараз функціонує велика кількість аудиторських організацій та індивідуальних аудиторів, проте вони часто стикаються з проблемами організаційного та методичного характеру, вирішення яких потребує і вдосконалення теорії та практики аудиту.

Податки мають велике значення у формуванні бюджету. За останні роки політика нашої держави спрямована на впорядкування сплати податків та на стимулювання їх повноти і своєчасності. Саме це має привести сприятливе створення умов для економічної безпеки країни. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності є одним із найважливіших і найефективніших важелів державного регулювання ринкової економіки України. Важливу роль у забезпеченні надходжень до державного бюджету податків відіграє податковий облік, завдяки додержанню умов якого, держава забезпечує правильні і точні розрахунки податкових зобов’язань.

Податковий облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка за встановленими державою правилами формує інформацію про нарахування та сплату податків і зборів відповідним державним органам, основним завданням якого є контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) 2.

Розвиток більш ефективного проведення аудиту оподаткування суб`єкта господарювання неможливий без аналізу видів та характеристик різних типів махінацій. Аналіз махінацій обов’язково повинен враховувати різні галузі промисловості та різноманітність різних форм власності. Для посилення боротьби з нестачами і розкраданнями, неправильним оформлення первинної документації, помилковим нарахуванням амортизації, проведенням переоцінки тощо необхідно здійснювати внутрішньогосподарський контроль об’єднаними зусиллями всіх спеціалістів, керівників господарських підрозділів та бухгалтерських служб. Підвищення ефективності системи внутрішнього контролю полягає не лише в його своєчасності, але й повноті операцій і процесів, розробці внутрішніх стандартів контролю.

Аудит оподаткування може виконуватись як у рамках традиційного аудиту фінансової звітності, так і при виконанні аудиту спеціального призначення чи інших завдань з надання впевненості, а також при здійсненні аудиторських послуг щодо консультування клієнта з питань оподаткування, податкової звітності та її відповідності чинному податковому законодавству.

Аудит оподаткування суб’єкта господарювання можна розділити на декілька етапів: 

1) попередня оцінка системи оподаткування суб’єкта господарювання, що існує; 

2) планування аудиту оподаткування суб’єкта господарювання; 

3) перевірка та підтвердження правильності нарахування та сплати суб’єктом господарювання податків і зборів у бюджет та позабюджетні фонди;

4) узагальнення результатів перевірки, складання аудиторського звіту чи іншого підсумкового документа, який відповідає характеру аудиторського завдання, розроблення рекомендацій для клієнта з питань оподаткування.

Для удосконалення аудиту оподаткування необхідно ввести на законодавчому рівні застосування електронного документообігу. Найактуальнішим на сьогодні є питання прискорення розробок, необхідних для впровадження електронного цифрового підпису підзаконних нормативних актів.

Таким чином, в аудиті оподаткування існує досить багато невирішних питань, тому задля удосконалення системи аудиту, що матиме позитивний вплив не тільки на розвиток аудиторської діяльності в Україні, але і на країну в цілому, треба, по-перше, реформувати нормативно-правову базу. По-друге, підвищити якість послуг для отримання надійності аудиторських суджень. По-третє, підвищувати значимість аудиту для визначення його необхідності і важливості для сучасної ринкової економіки. По-четверте, впроваджувати нові методики задля уникнення помилок і шахрайства (ці методики повинні вирішувати питання в попередженні, в виявленні та реагуванні). Нові методики також повинні містити принцип деталізованих аналітичних процедур.

Література

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

2. Макаренко А. Удосконалення оподаткування, обліку та аудиту розрахунків з податку на додану вартість з метою оптимізації податкового навантаження / А. Макаренко, О. Мусійченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 22. – С. 30-36. 

______________________

Науковий керівник: Нежива Марія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. КиївCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення