ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

06.09.2022 19:33

[2. Економічні науки]

Автор: Піхняк Тетяна Андріївна, кандидатка економічних наук, доцентка, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький; Гудзь Вікторія Сергіївна, здобувачка вищої освіти, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький


Підприємство буде успішним при ефективному управлінні: вчасному виявленні певних проблем та швидкому прийняттю вірних управлінських рішень. Для цього потрібно мати достовірну інформацію про стан справ, порядок виконання планів. Значну роль відіграє економічний аналіз, що включає в себе детальне дослідження підприємства і дозволяє вдосконалити всі недоліки. 

Економічний аналіз бере участь у всіх етапах процесу прийняття управлінського рішення і сприяє покращенню управлінської діяльності [1, c.2]. Адже саме на основі результатів економічного аналізу науково обґрунтовуються стратегічні, поточні та оперативні управлінські рішення щодо подальшого функціонування й розвитку підприємства. Щоб економічний аналіз був результативним та допомагав покращити діяльність підприємства, він повинен базуватись на чіткій організації.

Організація економічного аналізу – це система заходів із забезпечення ефективності, організованості, планомірності, обдуманого упорядкування дослідження об’єкта, а також дотримання внутрішньої дисципліни [2, c.2]. Головним завданням організації економічного аналізу є досягнення поставленої цілі (пошук шляхів підвищення ефективності господарської діяльності) в найменші терміни і за умови оптимального використання наявних ресурсів.

Основними вимогами до організації економічного аналізу є такі [3, c.2]:

1)плановість – заздалегідь продумана чітка послідовність дій, встановлено строки проведення аналітичного дослідження; 2) науковість - основою аналізу мають бути досягнення науки і передової практики, перевірені закони та закономірності, загальновідомі факти, такі як нові форми організації виробництва і праці, види сировини і матеріалів, сучасні енергозберігаючі виробничі й інформаційні технології; 3) економічність - раціональне використання ресурсів, економія витрат під час проведення аналізу; економічний ефект має бути значно більшим, ніж затрати самого аналізу; 4) динамічність і гнучкість форм аналізу - полягає в передбаченні у плані, програмі аналітичної роботи можливості оперативного внесення щодо виду, методики, інформаційної бази аналізу; 5) правильне розставлення виконавців аналізу - за кожним виконавцем-аналітиком має бути закріплена певна ділянка роботи із відповідним рівнем відповідальності; 6) забезпеченість кваліфікованими кадрами - залучення до аналітичної роботи професіоналів з відповідною вищою освітою, глибоким рівнем знань і досвідом практичної економічної роботи; 7) методичне та інформаційне забезпечення - використання науково-обґрунтованих методичних рекомендацій, методик, вказівок з визначення, оцінювання і прогнозування економічних показників, наприклад продуктивності праці, собівартості продукції, рентабельності виробництва, платоспроможності підприємства; надання виконавцям аналізу необхідних даних, які характеризують діяльність досліджуваного об'єкта в динаміці за ряд років, в цілому і за складовими, в абсолютних і відносних показниках; 8) організація робочого місця аналітика - мають бути належні умови праці для високої продуктивності працівника, а саме дотримання усіх санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, трудових, юридичних, технічних норм, встановлених законодавством. 

Важливим на сьогодні є також забезпечення працівників сучасними засобами обробки, оформлення та передачі інформації –комп'ютерами, калькуляторами, принтерами, факсами, телефонами.

Організація економічного аналізу складається з чотирьох етапів:

Підготовчий – найважливіший, що складається з постановки мети, завдання аналізу, виділення суб’єктів і об’єктів, пошук організаційних форм проведення, розподіл обов’язків між працівниками, формування плану або програми проведення аналізу, встановлення термінів проведення. Інформаційний – пошук джерел інформації, необхідних для подальшого аналізу. Основною інформаційною базою про господарські процеси на підприємстві зазвичай вважаються дані бухгалтерського обліку та звітності, які містять  всі господарські операції та результати діяльності підприємства. Аналітичний – оцінка економічних результатів підприємства, вивчення проблем і недоліків у діяльності, визначення факторів впливу та їх причини. Підсумковий – підведення підсумків аналізу, оформлення його результатів, надання висновків і пропозицій. Підсумки та рекомендації мають ґрунтуватися на сучасних прогресивних технологіях, інноваційних підходах, передовому вітчизняному і зарубіжному досвіді. 

Послідовне дотримання кожного етапу може гарантувати реалізацію поставлених цілей в області управління підприємством. Тобто, формування більш досконалої стратегії для подальшого економічного розвитку. Обов’язково потрібно враховувати, що при аналізі ефективність обліково-аналітичної системи залежить від урахування специфіки діяльності підприємства. 

Отже, економічний аналіз дає змогу вчасно побачити тенденції розвитку як негативних, так і прогресивних явищ. На основі різних методик аналізу розробляються варіанти управлінських рішень, які допомагають створити сприятливі умови для прогресивного розвитку. Саме від правильного процесу організації економічного аналізу, що є досить складним і багатогранним, залежить успішність проведення аналізу та прийняття управлінських рішень для покращення діяльності підприємства. Організація економічного аналізу має забезпечувати ефективність усіх етапів аналітичної роботи й сприяти у виборі найбільш пріоритетного рішення, яке відповідало б стратегії розвитку підприємства.

Література:

1. Серединська В.М., Загородна О.М. Економічний аналіз: навч. п. Тернопіль: 2010, с.624.

2. Максименко Д.В., Шулевка О.Ю. Організація економічного аналізу на підприємстві. Науковий вісник Мукачівського державного університету. №23, 2019. С. 197-203.

3. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. п. Київ: 2018, с.639.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення