ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

09.05.2022 19:28

[2. Економічні науки]

Автор: Колеснікова Анастасія Геннадіївна, магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»


Серед з найбільш пріоритетних завдань підприємства слід відмітити розробку облікової політики, яка дозволить забезпечити зв’язок між фінансовим і податковим плануванням, сприятиме дотриманню вимог бухгалтерського та податкового законодавства, а також дозволить знизити податковий тягар для підприємства не порушуючи при цьому інтересів держави. Враховуючи викладене вище, обраний напрям дослідження є актуальним та своєчасним.

В фаховій літературі виокремлюють наступні підходи до моделювання облікової політики з метою оптимізації податків:

Рис. 1. Способи моделювання облікової політики з метою оптимізації податків

Джерело: згруповано за інформацією [2]

Ґрунтуючись на результатах аналізу чинної практики вітчизняних підприємств в частині підходів до моделювання облікової політики, що не порушують законодавство, та враховуючи той факт, що найбільший вплив складові облікової політики мають на податок на прибуток (оскільки при визначенні об’єкта оподаткування платник податку використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування [1]), автором виявлено застосування наступних найбільш поширених підходів до використання облікової політики як інструменту податкового планування податку на прибуток:

1) заміна прямолінійного методу нарахування амортизації на окремі основні засоби методом прискореного зменшення залишкової вартості;

2) збільшення первісної вартості основних засобів на суму витрат, пов’язаних із їх поліпшенням;

3) формування забезпечення на оплату відпусток, сплати ЄСВ, що нараховується на такі виплати;

4) формування інших резервів майбутніх витрат (резерву сумнівних боргів, тощо);

5) обрання методу амортизації малоцінних необоротних активів, що передбачає списання 100% їх вартості в тому періоді, на який припадає початок їх корисного використання, тощо.

Отже, під час формування облікової політики необхідно враховувати податкові наслідки вибору альтернатив бухгалтерського обліку (насамперед, в частині доходів і витрат).

Література

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення 30.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 31.04.2022).

2. Шевчук С.В. Моделювання облікової політики для цілей оподаткування прибутку. Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип. 23. С. 319-323.

________________________

Науковий керівник: Криштопа Ірина Ігорівна, д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення