ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ

22.04.2022 19:58

[2. Економічні науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж, місто Вінниця


Актуальність теми полягає в тому, що реалізація ідеї формування України як сервісної держави зумовлює модернізацію всього публічного управління країни. Така модернізація передбачає зміну всієї парадигми державного управління в усіх сферах діяльності суспільства. Основою таких змін повинна стати виконавча влада, діяльність якої має бути спрямована на служіння громадянам, забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів громадян, надання адміністративних послуг. Втілення практики демократичного управління в діяльність Міністерства доходів і зборів України, як органу виконавчої влади, який здійснює управління у митній сфері, вимагає відповідного правового регулювання та організації.

Метою нашої роботи є вивчення особливостей правового регулювання публічних та місцевих доходів та видатків.

Проблема фінансово-правової сутності публічних та місцевих доходів та видатків неодноразово ставала предметом вивчення різних вчених. Зокрема, в нашій роботі використані праці таких дослідників як Н.Ю. Пришва, І. О. Федотова, А. І. Гнатовська, М. І. Дамірчиєв [3-6].

Дефініція поняття «публічні доходи» визначається вченими як одержані при розподілі і перерозподілі національного доходу кошти, що на підставі норм фінансового права скеровані до фондів коштів, які використовуються на задоволення публічного інтересу при реалізації завдань і функцій держави, муніципальних органів і органів, яким держава дозволяє представляти публічний фінансовий інтерес [5, с. 102-103].

Н. Ю. Пришва акцентує на тому, що  публічні доходи слід розглядати як надходження до грошових фондів держави, державних органів, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, наділених владними повноваженнями  [5, с. 18].

Основою правового регулювання публічних та місцевих доходів та видатків в Україні є Конституція України. Зокрема, в частині 2 ст. 19 Основного Закону нашої держави окреслено повноваження системи органів, що стосуються публічних та місцевих доходів та видатків [1].

 Єдині норми щодо них також вміщено у кодифікованих актах, зокрема у Бюджетному кодексі, який є основних для досліджуваних фінансових норм [2]. Крім того, правовим фундаментом для публічних та місцевих доходів та видатків в Україні є норми Податкового та Митного кодексів, Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та інших нормативних актів.  Відповідно, основним органом, що регулює систему публічних та місцевих доходів та видатків в Україні є Міністерство доходів та зборів України [3, с.74].  Міністерство доходів та зборів України як координуючий орган забезпечує перерозподіл коштів, їх утримання тат використання на місцях. 

В Україні публічні доходи не обмежуються лише доходами Державного й місцевих бюджетів. Вони зараховуються до фондів будь-якого із суб’єктів публічної влади. До останніх належать і Пенсійний фонд України, і виконавчі органи фондів соціального страхування. І якщо відповідно до чинного законодавства вказаним суб’єктам надано право на формування грошових фондів, то й кошти, які будуть надходити до такого фонду ( до Пенсійного, чи до відповідних фондів соціального страхування тощо), слід розглядати як публічні доходи [6, с.48-49].

Механізм побудови публічних доходів та видатків є структурою, що діє на основі двох процесів, зокрема згуртуванні фінансових ресурсів для розпорядження державою (що і є публічними та місцевими доходами), та їх використанням на потреби, що є видатками публічного та місцевого характеру. [4, с.191].

Поділ публічних доходів на державні та муніципальні зумовлений суб’єктами формування фінансових коштів та метою їх використання.

Державні доходи поступають до державного бюджету країни і спрямовані на реалізацію завдань та функцій держави. Державні доходи - це частина національного доходу країни, яка в процесі його розподілення та перерозподілу через різні види грошових надходжень у власність та розпорядження державою з метою створення фінансової бази необхідної для виконання його задач по здійсненню соціально-економічної політики забезпеченню оборони та безпеки країни, а також для функціонування державних органів [5, с.43]. 

Місцеві доходи надходять до місцевих бюджетів і сприяють реалізації завдань, що стоять перед органами місцевого самоврядування. Місцеві доходи та видатки є  частиною національного доходу та створюють фінансову основу місцевого самоврядування, використовуються для вирішення питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення відповідної території [6, с.50-51]. Загалом, варто вказати, що бюджетна політика нашої країни у галузі дохідно-видаткової системи місцевого рівня перебуває у процесі реформ децентралізації, це ж стосується і її правового регулювання. Зокрема, на сьогодні йде процес створення дворівневої системи міжбюджетних відносин і формування його правового забезпечення. 

Таким чином, в Україні на сьогодні функціонує механізм правового регулювання публічних та місцевих доходів та видатків, на нормативному рівні – це Конституція, Бюджетний кодекс, Закони України, на інституційному - Міністерство доходів та зборів України Таким чином, публічні доходи є одним з пріоритетних публічних інтересів держави. Розширення джерел публічних доходів, їх вчасне отримання та правильне використання є публічним інтересом, публічні доходи і видатки є матеріальною та фінансовою основою існування та розвитку держави. Крім того, держава гарантує необхідність формування доходної частини бюджетів, оскільки визначає склад доходів бюджетів усіх рівнів у Бюджетному кодексі України та сама бере участь у їх формуванні, контролює їх надходження та розподіл. Від правильного формування доходної частини бюджетів залежить розвиток всієї країни в цілому, оскільки саме вони є основною ланкою соціально-економічного розвитку, росту благополуччя населення та розвитку всієї України

Література

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - Ст. 141 // URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80 (дата звернення – 21.02.2022)

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. II Відомості Верховної Ради України. -2010.-N» 50-51. - С. 572. // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення – 21.02.2022) 

3. Гнатовська A. І. Фінансово-правове розуміння публічних доходів як публічного інтересу Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 3(2). С. 73-76. 

4. Дамірчиєв М. І. Формування доходів місцевих бюджетів як об’єкту публічної фінансової діяльності Митна справа. 2014. № 4(2). С. 190-194.

5. Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання: [монографія]. K. : КНТ,2008. 200 с.

6. Федотова І. О. Актуальні питання правового забезпечення публічно-сервісної діяльності Міністерства доходів і зборів України у галузі митної справи Публічне право. 2014. № 1. С. 47-53.

_____________________

Науковий керівник: Брода Аліна Юріївна, кандидат юридичних наук, Вінницький технічний фаховий коледжCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення