ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

20.04.2022 18:12

[2. Економічні науки]

Автор: Дідківський Андрій Олександрович, аспірант, Державний торговельно-економічний університет


В сучасних умовах господарювання вітчизняні й закордонні вчені-економісти все більшу увагу починають приділяти дослідженням різноманітних аспектів формування, використання, управління, зміцнення й трансформації потенціалу розвитку підприємства, який відображає можливості відповідного суб’єкта господарювання до адаптації й переходу в якісно-новий цільовий стан в умовах наявних та прогнозованих змін, загроз та ризиків внутрішнього та зовнішнього походження. Своєю чергою, дослідження різноманітних аспектів потенціалу розвитку підприємства потребує проведення його якісної діагностики. Поряд із цим варто зауважити, що проблема діагностики потенціалу розвитку підприємства сьогодні належить до числа недостатньо розроблених у вітчизняній та закордонній економічній науці.

Необхідність проведення діагностики потенціалу розвитку підприємства пояснюється тим, що вона дає можливість успішного вирішення таких задач: 

– оцінити поточний стан розвитку підприємства та його стабільність (зокрема, на основі дослідження таких потенціалоутворюючих чинників, як ресурси; інновації; конкурентоспроможність; інвестиційна привабливість підприємства);

– визначити можливі варіанти подальшого розвитку (оцінити потенціал розвитку з урахуванням зовнішніх та внутрішніх можливостей підприємства), виходячи з оцінки структурних зв’язків між показниками, які характеризують різні аспекти розвитку підприємства; 

– проаналізувати можливі наслідки управлінських рішень, які спрямовані на окремі  аспекти розвитку підприємства.

Таким чином, якщо розглядати економічні аспекти діагностики потенціалу розвитку підприємства, вона являє собою систематичне дослідження окремих аспектів стану розвитку підприємства з метою встановлення його поточних тенденцій й майбутніх можливостей з урахуванням стадії життєвого циклу суб’єкта господарювання, розробки та прийняття на цій основі економічно, екологічно й соціально обґрунтованих управлінських рішень для внесення необхідних корегувань в траєкторію розвитку підприємства.

Якщо розглядати організаційні аспекти діагностики потенціалу розвитку підприємства, вона являє собою сукупність методів, інструментів, прийомів та способів проведення діагностичних процедур з метою виявлення цілей розвитку підприємства, найбільш ефективних способів їх досягнення, ідентифікації загроз та проблем в обраній траєкторії розвитку й визначення оптимальних варіантів їх вирішення (нейтралізації, мінімізації).

Важливість діагностики потенціалу розвитку підприємства пов’язана з тим фактом, що остання являє собою багатоаспектну категорію, яка містить дослідження основних характеристик та показників розвитку підприємства як відкритої соціально-економічної системи, комплексну оцінку впливу факторів внутрішнього та зовнішнього походження на стан розвитку підприємства та його можливості рухатися в обраному напрямі, розробку системи заходів, спрямованих на досягнення цілей розвитку та їх експертне оцінювання. 

Так, чітке розуміння керівниками, власниками, фахівцями підприємства потенційних можливостей щодо розвитку підприємства створює базу для прийняття стратегічних та тактичних рішень щодо максимального використання та реалізації потенціалу підприємства [1, c. 155]. При цьому саме застосування діагностичних процедур дозволяє на основі усестороннього дослідження діяльності підприємства оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і стратегічних рішень, але й визначати можливі перспективи його розвитку [2, c. 54]. 

Відповідно, сутність діагностики потенціалу розвитку підприємства полягає у її спроможності швидко та вчасно ідентифікувати загрози та ризики (як всередині підприємства, так і у зовнішньому середовищі), забезпечувати розробку та реалізацію системи превентивних управлінських заходів, спрямованих як на нейтралізацію існуючих та запобігання негативному впливу нових загроз на стабільність розвитку підприємства, так і на визначення найбільш оптимальної траєкторії майбутнього розвитку на основі максимально повного використання потенціалу розвитку підприємства. 

Таким чином, етапу розробки та прийняття відповідного управлінського рішення передує діагностика, яка дозволяє встановити характер розвитку підприємства, виявити ознаки кризового розвитку, причини вказаної ситуації та наслідки, розробити рефлексивні моделі функціонування та розвитку підприємства, що не можна зробити із застосуванням звичайного аналізу. Відповідно, діагностичні процедури спрямовані на підвищення якості та ефективності управління процесом розвитку підприємства в цілому. При цьому не використання діагностики може негативно вплинути на загальний хід розвитку підприємства. 

Література

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Діагностика потенціалу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 155–166.

2. Лук’янова В. В. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. T. 1. С. 52–58.

____________________


Науковий керівник: Богма Олена Сергіївна, д.е.н, професор, Державний торговельно-економічний університет
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення