СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ KPI - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ KPI

14.11.2022 21:05

[2. Економічні науки]

Автор: Ачкасова Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків


На разі вітчизняні машинобудівні підприємства функціонують в складних економічних умовах. Військовий стан, погіршення технічного й технологічного стану виробництва, криза платежів, пасивна інвестиційна діяльність, втрата ринків збуту зумовлюють необхідність формування й реалізації ефективних стратегій, які б забезпечили вихід підприємства із кризової ситуації. Однак, в процесі реалізації стратегії перед підприємством постає ряд важливих проблем. Це неналежний рівень інформованості персоналу про цілі й майбутні результати стратегії; низька мотивація персоналу; недостатня компетентність виконавців стратегічних й оперативних планів [3]. Значення вирішення даних проблем особливо посилюється в умовах скорочення часу для прий¬няття управлінських рішень в кризових ситуаціях. Для вирішення зазначених проблем експерти з питань управління підприємствами пропонують здійснювати інтеграцію системи мотивації персоналу з ключовими показниками ефективності – так званою системою KPI [1 – 3; 4]. Однак, виникає необхідність уточнення показників, на основі яких має відбуватися інтеграція KPI з системою мотивації. 

Відомо, що в сучасних умовах розвитку економіки України в якості головного стимулюючого чинника використовують матеріальне стимулювання у вигляді заробітної платні та преміальних виплат [6; 8]. Даний чинник набуває особливого значення, коли йде мова про можливі скорочення кадрів. Тому розрахунок винагород в системі матеріального заохочення доцільно здійснювати не тільки на основі загальних результатів діяльності підприємства, а й на підставі оцінок рівня професіоналізму, компетенції, освіченості й досвіду роботи персоналу. Для цього в набори особистих KPI працівників рекомендується вводити відповідні показники. 

В результаті аналізу наукових праць, присвячених проблемам управління й аналізу соціальних процесів підприємства [2; 4; 5; 7; 8], були відібрані КPI компетентності й ділових якостей персоналу, на основі яких доцільно здійснювати розрахунок змінної заробітної платні / премій.

Таблиця 1

KPI компетентності й ділових якостей персоналу 

Система мотивації, в якій розрахунок винагород буде здійснюватися на підставі запропонованих KPI забезпечить підвищення ефективності реалізації  стратегії підприємства на основі залучення найбільш компетентних працівників й більш повного використання їх інтелектуального й інноваційного потенціалу.

Література: 

1. Ільяшенко Г. В. Сучасний мотиваційний механізм підвищення ефективності управління персоналом / Г. В. Ільяшенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : електрон. додаток до матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14 листоп. 2019 р. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. – С. 400–404.

2. Ковальова В. Проблеми та помилки при впровадженні комплексу збалансованих показників Key Performance Indicator (KPI) / В. Ковальова, В. Гетьманська // Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України : I міжнар. міжгалуз. конф., 7 груд. 2018 р. – Рига : Baltijas Starptautiskā akadēmija. – С. 110-115.

3. Москаленко В. В. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства  : монографія / В. В. Москаленко, М. Д. Годлевський. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 208 с.

4. Назарова Г.В. Вознаграждение персонала на основе ключевых показателей эффективности / Г. В. Назарова, Э. Р. Степанова // Вестник Восточноукраинского национального университета им. В. Даля: научный журнал. – №16. – 2011. – С. 62-66

5. Назарова Г. В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти: монографія / Назарова Г. В., Степанова Е.Р. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 185 c.

6. Савченко В. А. Мотиваційні чинники формування системи професійного розвитку персоналу / В. А. Савченко, Г. В. Назарова, І. В. Мартиненко // Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : колективна монографія / [А. М. Колот, В. М. Данюк, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2017. – Розд. 5.3. – С. 339-347.

7. Самойленко В. В. Методичне забезпечення системи мотивації персоналу / В. В. Самойленко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : присвячена видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 лист. 2021 р. : тези допов. ‒ Харків, 2021. ‒ С. 303-307.

8. Семенченко А. В. Дослідження компонентів соціального пакету на підприємстві / А. В. Семенченко // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 бер. 2020 р., м. Харків – м. Торунь. – Х. : ФОП Панов А. М., 2020. – С. 185–187.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення