БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

14.11.2022 09:09

[2. Економічні науки]

Автор: Карпенко Юлія Олегівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці


Наша держава сьогодні перебуває на шляху перетворень, які полягають у направленості до євроінтеграційних процесів, вступі до євроінституцій, перш за все, в секторі фінансів та публічних адміністративних процедур, у поступовому переході до стандартів, які відповідають характеру цих інституцій. Poзвитoк дeмoкpaтичниx i pинкoвиx тpaнcфopмaцiй в Укpaïнi  бeзпocepeдньo зaлeжить вiд oбpaниx шляxiв i тeмпiв peфopмyвaння мicцeвoгo caмoвpядyвaння.

Особливо актуальними постають питання, що стосуються теоретико-організаційних засад здійснення бюджетного процесу, адже саме вдосконалення бюджетного процесу слугує необхідною передумовою забезпечення ефективного управління економічними процесами на державному й місцевому рівнях, якісного надання суспільних благ і послуг населенню.

Проблемам бюджетного процесу на місцевому рівні вже було присвячено значну кількість наукових публікацій, зокрема такими вченими, як Є. Балецький, Т. Боголіб, В. Дем’янишин, М. Козоріз, В. Кравченко, А. Лелеченко, Л. Лисяк, І. Луніна, О. Матвєєва, В. Опарін, Ю. Раделицький, ІО. Чугунов, Р. Шепенко, С. Юрій та інші. Проте особливості здійснення тa пepcпeктиви  бюджeтнoгo пpoцecy нa мicцeвoмy piвнi все ще потребують подальших досліджень.

У системі управління місцевими фінансами особлива роль належить формуванню та виконанню місцевого бюджету. Складання проектів бюджетів, порядок затвердження, виконання та контроль за виконанням регламентується Бюджетним кодексом, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», нормативними матеріалами Міністерства фінансів, Державної казначейської служби України, рішеннями відповідних рад депутатів. Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст. 19) визначають чотири стадії бюджетного процесу:

1. Складання проектів бюджету.

2. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети.

3. Виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети; 

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього [1].

Реалізація кожної із стадій бюджетного процесу повинна відбуватися на основі встановлених принципів як основоположних засад, що є підґрунтям до формування і організації розробки планових документів, їх успішного виконання відповідно до конкретно визначених завдань учасників бюджетного процесу. В економічній літературі не сформовано єдиного підходу до складення переліку принципів, які визначають основи організації бюджетного процесу. Відповідно, такі принципи й не визначені Бюджетним кодексом України [1]. 

Тому, на нашу думку, доцільно взяти до уваги підхід В. Г. Дем’янишина до формулювання принципів бюджетного процесу, що ґрунтується на основі принципів бюджетної політики, виходячи із специфіки її реалізації на державному чи місцевому рівнях. Так, для прикладу, вчений виокремлює як узагальнюючі принципи формування бюджетної політики, так і спеціальні принципи, які відображають особливості бюджетного процесу. До них відносяться наступні принципи: єдності теорії і практики; взаємозв’язку; самостійності; об’єктивності; ефективності; соціальної справедливості; гласності, публічності і прозорості. Крім того, аналогічно можуть здійснюватися принципи розвитку, закономірності, зі ставності і порівняльності, історизму, стабільності, директивності, безперервності, повноти, реальності, планомірності і пропорційності, наукової обґрунтованості, демократії, компетентності, гнучкості, системності, пріоритетності, економії, зацікавленості, відповідальності, бюджетного контролю у бюджетному процесі [2, с. 29].

Не існує жодної країни в світі, в якій би створення бюджету на місцевому рівні відбувалося абсолютно відокремлено від процесу складання та виконання основного бюджету держави. Безумовно, вони є і повинні бути пов’язаними. Проте, рівень самостійності органів місцевого самоврядування в плані організації бюджетного процесу є одним із найважливіших факторів, що характеризують ступінь фінансової децентралізації.

Як відомо, в Україні розпочався процес децентралізації влади, який реалізується шляхом розподілу повноважень між центральними і регіональними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Цей процес зачіпає, перш за все, питання фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах реформування міжбюджетних відносин, бо саме органи місцевого самоврядування мають велику відповідальність щодо створення умов для розвитку господарської, культурної та соціальної діяльності, підвищення життєвого рівня територіальних громад, що стає можливим лише за наявності міцної фінансової бази місцевих органів та можливості ефективно управляти нею [3].

На старті реформи у 2014 році наповнення місцевих бюджетів становило близько 100 млрд грн. Відтак за цей час вони зросли більш ніж у чотири рази. І до кінця 2022 року їх наповнення прогнозується на рівні 437 млрд грн., що на 87 млрд грн більше у порівнянні з минулим роком. Це пов’язано із збільшенням ПДФО на 4% для громад, а також збільшенням державної підтримки. Окрім цього, на 2022 рік громади отримали рекордну державну підтримку на свій розвиток та розбудову інфраструктури – понад 131 млрд грн.

Отже, варто зазначити, що за умови вирішення більшості проблем усіх сфер господарської діяльності - законодавчих, організаційних, соціально-гуманітарних, місцеві бюджети у перспективі будуть отримувати достатній обсяг фінансових ресурсів для виконання усіх своїх повноважень, в тому числі і делегованих, а кожен окремий мешканець територіальної громади отримає нарешті достойне підвищення якості надання усього спектру послуг.

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями). URL: 

2. Дем’янишин В. Г. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень. Монографія. 2018. 376 с.

3. Роменська К.М. Бюджетний процес на місцевому рівні та його вдосконалення. Фінансовий простір. 2017. №1(25).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення