ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

19.10.2022 18:58

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бубнов Ігор Васильович, кандидат історичних наук, доцент, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса


Цифровізація – це невід’ємне явище реалій сьогодення, тому важливою і актуальною вбачається проблема виявлення ризиків і позитивних факторів щодо його впливу на розвиток освітнього процесу в Україні. Сучасна система освіти в Україні, яка з часів карантинних обмежень почала активно впроваджувати дистанційні технології навчання, значно розширила доступ до отримання якісних освітніх послуг різним верствам населення, але, разом з тим, створила низку проблем технічного, організаційно-методичного, дидактично-психологічного характеру  для учасників освітнього процесу. 

Задля предметного обговорення означеної проблеми слід визначитися із змістом поняття «дистанційне навчання». Треба чітко розуміти різницю між двома схожими термінами: «дистанційна форма освіти» і «використання дистанційних технологій» у різних формах освітнього процесу.

Дистанційна освіта передбачає можливість будь-якого громадянина, який має середню, професійну чи вищу освіту, а також здатний дистанційно виконувати необхідні завдання за допомогою відповідних освітніх технологій, у зручний для себе час навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу. Такий процес навчання побудований на використанні різних комунікаційних засобів та завершується отриманням здобувачем освіти відповідного сертифікату і диплому. Якщо ж мова йде про «дистанційні технології в освіті», то мається на увазі використання конкретних платформ та інструментів (зокрема, Moodle, Google Classroom, Zoom, Skype тощо), які дозволяють учасникам освітнього процесу спілкуватися, виконувати і перевіряти завдання, контролювати відвідуваність, організовувати поточний і семестровий контроль тощо. Такі технології можуть бути інтегровані на будь-якому етапі опанування відповідного навчального курсу. За такої форми організації навчального процесу важливими є ініціатива викладача щодо впровадження таких технологій та готовність студентів їх використовувати, а також технічна спроможність обох сторін ці технології застосовувати.

До впровадження карантинних заходів лише кілька десятків вітчизняних університетів мали сертифіковані права і формалізовані можливості щодо здійснення дистанційного навчання як форми надання освітніх послуг. Більшість вітчизняних вишів до останнього часу обмежувалися лише використанням в навчальному процесі різноманітних дистанційних технологій.

За умов сучасної фінансової нестабільності формування необхідного інформаційного середовища, яке передбачає придбання і налаштування спеціального технічного устаткування та розгортання відповідного програмного забезпечення, стало серйозним викликом для більшості вишів. І, якщо за певних зусиль, в першу чергу матеріально-фінансового характеру, з часом це питання в цілому вирішується закладами вищої освіти, то проблема асинхронності темпів розвитку дистанційних технологій і динаміки змін у свідомості і рівні підготовки учасників освітнього процесу залишається дуже гострою. Окрім того, пряма залежність дистанційного навчання від наявних технічних засобів і Інтернет зв’язку, здатні серйозним образом обмежувати можливості рівного доступу всіх студентів до отримання  освітніх послуг. 

Онлайн-навчання із використанням дистанційних технологій переконливо продемонструвало, що традиційні підходи щодо організації навчального процесу вже не спрацьовують. Якщо певні адміністративні заходи ще можуть хоч якось забезпечити віртуальну присутність студентів на онлайн-лекції, то їхню активність, зацікавленість і здатність ефективно сприймати нову інформацію викладач вже не здатен контролювати. Більш того, дистанційна комунікація також значною мірою обмежує можливості невербального спілкування, яке є незамінним у неформальній обстановці і здатне стати потужним імпульсом для  винаходів і інновацій.

В сучасних умовах якість освіти значною мірою детермінована ступенем ефективності використання інструментарію дистанційних технологій і якістю інформаційного наповнення контенту он-лайн навчання. Це вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів, їх цифрової освіти і культури, чого в реаліях сьогодення не можна досягти миттєво. Тому видається доцільним звернути увагу керівництва вишів на питання щодо організації роботи відповідних курсів підвищення кваліфікації співробітників, програма яких має бути зорієнтована на проблеми використання інформаційних технологій в управління навчальним процесом, розроблення і впровадження системи е-навчання, створення привабливого і якісного он-лайн контенту, здійснення поточного і семестрового контролю в режимі електронних журналів і електронних відомостей; розгляд проблем методики проведення навчальних занять в он-лайн режимі; психолого-педагогічних аспектів комунікації зі студентами; формування внутрішньої цифрової дисципліни і культури.

Задля підтримання належного рівня якості освіти вкрай важливою є конкуренція між освітніми закладами у сфері організації і запровадження дистанційного навчання, а також між освітою та іншими сферами життя. За умов цифрової трансформації сучасного світу дистанційні методи роботи стають  широко розповсюдженим у багатьох сферах суспільного життя і тому класична освіта без дистанційної складової в житті молодого покоління може навіть виступати стороннім тілом.

Отже, впровадження дистанційних форм організації навчального процесу потребує особливої уваги керівництва вишів і профільного міністерства у розв’язанні низки проблем фінансово-економічного, дидактичного, поведінково-методологічного і мотиваційно-психологічного характеру. Стрімкий перехід вітчизняних вишів на дистанційне навчання став великим і складним викликом, який приносить освітянському середовищу неабиякі труднощі та проблеми, але, разом з тим, це є чудовим шансом зробити українську освіту більш конкурентоспроможною, гнучкою, привабливою і якісною. 

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення