ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІЗНЕС - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІЗНЕС

05.07.2022 18:56

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Українець Василь Васильович, студент магістратури, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів


У сучасних ринкових умовах господарювання виробничі та торгівельні підприємства, які використовують у своїй діяльності запаси продукції, зустрічаються з необхідністю автоматизації роботи складів з метою оптимізації управління запасами продукції.

Сьогодні багато підприємств в Україні замислюються над впровадженням автоматизованих систем управління складом (АСУС). Зіткнувшись з неефективністю «паперового» управління складськими процесами і жорсткими вимогами до швидкості і точності складського відбору, розміщення і зберігання продукції, керівники підприємств приходять до необхідності автоматизації промислової логістики [1] і впровадження АСУС.

Як правило, після первинного збору інформації щодо особливостей діяльності конкретного підприємства, директор та IT-служба вибирають кілька рішень можливої автоматизації, а саме: використовувати рішення "1С Управління складом", або інші рішення  для поширених в Україні платформ, або впроваджувати спеціалізовані АСУС.

Складський процес, як і весь логістичний процес, вельми складний, оскільки вимагає повної узгодженості функцій постачання запасами, опрацювання товарів і фізичного розподілу замовлень. Практично логістика на складі охоплює всі основні функціональні області, що розглядаються на мікрорівні.

Функціонування всіх складових складського процесу має розглядатися у взаємозв'язку і взаємозалежності. Такий комплексний підхід уможливлює не тільки чітко координувати діяльність служб складу, він є основою планування і контролю за просуванням товару чи вантажу на складі з мінімальними витратами.

Один з найважливіших критеріїв при виборі АСУС - досвід і компетенція системного інтегратора. Успіх проекту і отриманий ефект після впровадження АСУС багато в чому залежить не тільки від функціональності системи, але і від ретельного проектування бізнес-процесів, систем маркування та ідентифікації товарів. Для цього необхідний високий рівень розуміння системним інтегратором специфіки логістичних процесів на складі, можливостей сучасних інформаційних технологій і апаратних засобів інформаційних систем, а також – широкий і масштабний досвід розв’язання задач автоматизації різних процесів.

Задача розробників АСУС полягає в тому, щоб допомагати знаходити менеджерам з логістики ефективні способи інтерпретації отриманих даних щодо процесів роботи над товарами і вантажами. Вони повинні розуміти, яка інформація про продукцію повинна бути доступною, і що з нею можна буде зробити далі. АСУС також сприяють формуванню конкурентного ринку, генеруючи процеси зниження цін, вони також забезпечують отримання та збереження детальної інформації про клієнта. Це розширює можливості використання відповідних систем, а також підвищує їх практичну цінність. В той же час АСУС можуть бути використані як системи, які уможливлюють зробити підприємства, які їх впровадили, більш ефективними і рентабельними.

При розробці проекту АСУС як інформаційну технологію пошуку було вибрано і застосовано Elasticsearch [4], розроблену на основі бібліотеки Apache Lucene [3], що забезпечує можливості обслуговування декількох клієнтів одночасно [2]. При цьому Elasticsearch [4] можна використовувати як систему управління базами даних, дані у якій зберігаються в окремих індексах.

В якості інструментального середовище для роботи з запитами у проекті АСУС було використано середовище Kibana [5], яке підтримує та уможливлює візуалізацію даних.

Elasticsearch підтримує використання запитів у форматі SQL, що спрощує організацію виборок потрібних даних [4]. При цьому, можна створювати та ефективно застосовувати різні запити на вибірки даних з використанням інструкцій у форматі SQL.

Економічний ефект від впровадження АСУС можна оцінити як зниження витрат на утримання технічного персоналу за вирахуванням вартості обладнання та програмного забезпечення АСУС з врахуванням терміну його служби та витрат на обслуговування. 

Висновки. 

Було визначено мету, актуальність, об’єкт, предмет, задачі проекту автоматизованої системи управління складом. Проаналізовано логістичні процеси на складі, які можуть бути автоматизовані з допомогою автоматизованої системи управління складом. Вибрано апаратні та програмні інструментальні засоби для реалізації проекту автоматизованої системи. Спроектовано, розроблено, протестовано рішення автоматизованої системи  управління складом. 

Розроблена автоматизована система може використовуватися для реалізації управління складом виробничого чи торгівельного підприємства, підвищує оперативність і точність реалізації процесів складського відбору, розміщення і зберігання продукції,  забезпечує належну безпеку та високий рівень сервісу. 

У результаті створення і впровадження автоматизованої системи управління складом отримується комплексна система управління підприємством, яка забезпечуватиме ефективне функціонування логістичної системи підприємства з підтримкою ефективних процесів управління товарами та вантажами на складах та з оптимальними витратами коштів та людських ресурсів.

Література

1. Окландер, М.А. Промислова логістика: навчальний посібник для вузів. / М.А. Окландер; О.П. Хромов. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 221 с.

2. Дубук В.І., Кішко Р.І. Розробка автоматизованої системи управління підтримкою прийняття рішень з логістики. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 55)”. Збірник тез доповідей: випуск 55, м. Тернопіль, 9 лютого 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 22–26. 

3. Apache Lucene. URL: https://lucene.apache.org/

4. Elastic Stack and Product Documentation. URL: https://www.elastic.co/guide/index.html

5. Kibana: Explore, Visualize, Discover Data. URL: https://www.elastic.co/kibanaCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення