УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.02.2022 14:54

[2. Економічні науки]

Автор: Грановська В.В., студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ


Сьогодні стоїть ряд важливих питань про необхідність удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами. Під час фінансово-господарської діяльності майже кожного підприємства виникає дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами. 

Нормативне регулювання обліку розрахунків з підзвітними особами регулюється, по-перше, законами та кодексами, положення яких є обов’язковими до виконання усіма підприємствами України, та, по-друге, спеціально розробленими на підприємстві положеннями, що враховують специфіку його діяльності. 

Основними завданнями обліку розрахунків з підзвітними особами є: перевірка дотримання правил видання авансів; контроль за своєчасністю здання звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт; перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до звітів, а також своєчасності повернення невитрачених сум. 

Вчені Л.К. Сук та П.Л. Сук дають визначення, що підзвітна особа – це довірена особа підприємства, яка має сукупність прав і обов'язків щодо підприємства [3].

Невід’ємна складова господарської діяльності є, власне, службове відрядження. Згідно з Інструкцією №59 «Про службові відрядження в межах України та за кордон» [2] службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). 

Після завершення відрядження працівник зобов’язаний (п.п. 170.9.2 ПКУ) [1]: відзвітувати про кількість і напрями використання виданих грошових коштів на відрядження. Заповнити Звіт про використання коштів та додати оригінали документів, що є підтвердженням витрат у відрядженні; повернути суму витрачених у відрядженні коштів що перевищують витрати на відрядження чи не підтверджені документально (за наявності). 

Бухгалтерський облік розрахунку з підзвітними особами має ряд певних недоліків і вимагає удосконалення. При розрахунках з підзвітними особами в основному помилки з’являються під час неправильного оформлення виправдувальних документів, що є підтвержденням витрат підзвітної особи. Також однією із проблем є відсутність потрібних первинних документів, що є підтвердженням суми витрат, а також правомірності підзвітної особи здійснювати дані витрати. 

В обліку відображаються дані зі звітів, перевірених арифметично, за змістом та затверджених керівником підприємства. Бухгалтер опрацьовує Звіт про використання грошових коштів, проставляючи на документах і на звіті кореспондуючі рахунки, які відповідають призначенню авансу.

Питання правильного відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами залишається важливим в організації бухгалтерського обліку, а, отже, і шляхи вдосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами займають важливе місце.

Отож, щоб гарантувати інформаційні потреби користувачів, прогнозувати економічну та фінансову діяльність підприємства, одержувати автоматизовані готові комп’ютерні управлінські рішення – підприємствам потрібна автоматизована система обліку новітніх засобів електронно-обчислювальної техніки.

Автоматизований облік пришвидшує процедуру опрацювання документів та дозволяє вести розширений аналіз діяльності підприємства, підписання електронними підписами необхідних документів та надсилання, наприклад, нагадування на електронну робочу пошту підзвітній особі щодо сроку здачі звіту або суми надміру витрачених у відрядженні коштів. Мінусом цієї форми обліку є лише залежність від технічного обладнання, яке в свою чергу може мати несправності у роботі.

Для покращення обліку розрахунків з підзвітними особами потрібно по-перше, удосконалити комп’ютаризацію облікових операцій, отримання управлінських рішень автоматизованим шляхом, систематизувати та аналізувати правильно та вчасно інформацію про підзвітних осіб, та, по-друге, забезпечити контролювання недопущення заборгованості підзвітних осіб та за наявності своєчасно притягнути до відповідальності за недотримання законодавста та внутрішніх положень підприємства.

Отже, облік розрахунку з підзвітними особами містить вагому частку роботи на будь-якому підприємстві. Автоматизована система обліку є основою успіху функціонування підприємства. Впровадження автоматизовано обліку дозволить скоротити кількість первинних облікових документів, що в свою чергу сприятиме підвищенню оперативного і достовірного обліку. Тому, для того щоб удосконалити облік розрахунків з підзвітними особами необхідно ввести ряд змін та нововведень. 

Література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №27-55-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2. Наказ «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»: затв.  Міністерством юстиції України від 31.03.1998 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98

3. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. − 2016. – 663 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення