ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ВИТРАТ НА ЗБУТ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ВИТРАТ НА ЗБУТ

28.09.2021 21:47

[2. Економічні науки]

Автор: Вакуленко А.Т., учень 10А класу Драбівського НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. імені С. В. Васильченка-гімназія» Драбівської селищної ради Черкаської області; Осадча О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Драбівського НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. імені С. В. Васильченка-гімназія» Драбівської селищної ради Черкаської області


Наявність на ринку жорсткої конкуренції, низький рівень платоспроможності споживачів продукції значною мірою обмежують можливості підприємства збільшити прибуток за рахунок підвищення цін. Тому ріст прибутковості діяльності підприємства здійснюється головним чином за допомогою управління витратами. Витрати є одним з важливих критеріїв вибору оптимального рішення в процесі управління всіма аспектами – господарської діяльності підприємства. Обґрунтування планових поточних витрат, здійснення їх своєчасного контролю і регулювання є передумовою економії усіх видів ресурсів, зростання прибутку підприємства [4, с. 119].

Вирішення вказаних завдань обумовлюють створення ефективної системи обліку та внутрішнього контролю операційних витрат підприємства, зокрема адміністративних витрат та витрат на збут. Дослідження економічної сутності адміністративних витрат підприємства та витрат на збут показало, що під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Залежно від видів діяльності всі витрати розподіляють на: витрати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності [3, с. 28]. Адміністративні – це загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг) [2].

На сьогоднішній день в Україні налічується ряд нормативних документів, які регулюють питання організації та методики обліку витрат операційної діяльності. Методологічні засади формування в обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 16 «Витрати», затверджені наказами Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 та від 31.12.1999 р. № 318, відповідно [1; 2]. Виходячи з особливостей обліку адміністративних витрат та витрат на збут можна виділити ряд основних проблем, зокрема таких як: неправильне визначення і недостовірна оцінка витрат діяльності; неправильне документальне оформлення і несвоєчасне відображення в реєстрах обліку витрат діяльності; надання неповної і недостовірної інформації про витрати діяльності для потреб управління.

Отже, в сучасних економічних умовах актуальною є розробка і використання в обліковій практиці нових підходів до ефективного управління адміністративними витратами, що забезпечить зростання фінансово-економічних показників діяльності, ефективність управління.  

На підставі врахування специфіки діяльності оптового торгівельного підприємства, розроблено робочий план рахунків (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Рекомендований робочий план рахунків з обліку адміністративних  витрат та витрат на збут ТОВ «МедіаФест»
Джерело: складено автором самостійно

До переваг запропонованої класифікації витрат слід віднести такі: виділені п'ять груп адміністративних витрат та витрат на збут за певними ознаками, що спрощують фінансовий облік, маркетингові втрати виділені в окрему групу, кожна група має свої об'єкти обліку, облік за групами посилює контроль за понесеними адміністративними витратами та витратами на збут, інформація про адміністративні витрати та витрати на збут більш систематизована і дозволяє проводити аналіз використання визначених витрат відповідно до кожної групи й в розрізі кожної групи, організація синтетичного та аналітичного обліку адміністративних витрат та витрат на збут дозволяє зробити облік більш раціональним та якіснішим.

Аналітичний облік адміністративних витрат та витрат на збут здійснюється за кожною статтею витрат, що дозволяє оперативно аналізувати понесені адміністративні витрати та витрати на збут за напрямками.  

Література:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.

3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки  та з питань європейської інтеграції України від 02.03.2010 №226. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0145569-02.

4. Гавриловський О.С. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу й маркетинг // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 7. Частина 5. С. 118-120.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення