КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

03.03.2023 10:35

[2. Економічні науки]

Автор: Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Дєдушев Сергій Олександрович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми


Економічна оцінка діяльності є важливим процесом, що включає оцінку витрат та вигод різних видів діяльності з метою визначення їх ефективності та дієвості. Ця тема набула великого значення в останні роки, оскільки організації та уряди прагнуть максимізувати свої ресурси та забезпечити максимально ефективне використання своїх бюджетів. Розглянемо концепцію економічної оцінки діяльності та її значення при прийнятті рішень.

Існує кілька різних методів економічної оцінки, включаючи аналіз витрат та результатів, аналіз економічної ефективності та аналіз корисності витрат. Кожен з цих методів має свої сильні і слабкі сторони, і вибір методу залежатиме від конкретної діяльності, що оцінюється, і цілей оцінки.

Одним з методів економічної оцінки, що широко використовуються, є аналіз витрат і результатів (CBA), суть його полягає у порівнянні витрат на діяльність з її вигодами у грошах. CBA включає визначення всіх витрат і вигод, пов’язаних з діяльністю, включаючи як матеріальні, так і нематеріальні фактори, а потім їх порівняння, щоб визначити, чи переважують вигоди витрати.

Іншим методом економічної оцінки є аналіз економічної ефективності (CEA), який включає порівняння витрат на різні варіанти досягнення конкретної мети і вибір варіанта з найменшими витратами на одиницю вигоди. СЕА зазвичай використовується в охороні здоров’я для порівняння вартості різних методів лікування певного стану та визначення найбільш економічно ефективного варіанту. У CEA мета полягає в тому, щоб визначити діяльність, яка дозволяє досягти бажаного результату з найменшими витратами.

Перевагою економічної оцінки є те, що вона може допомогти визначити галузі, в які можна було б вкласти додаткові інвестиції для отримання більшої вигоди. Наприклад, якщо компанія розглядає можливість інвестування в нову технологію чи процес, економічна оцінка може допомогти визначити потенційні витрати та вигоди від цих інвестицій, а також будь-які потенційні ризики чи проблеми.

Економічна оцінка діяльності є важливою, оскільки вона допомагає особам, які приймають рішення, робити усвідомлений вибір. Розглядаючи витрати та вигоди різних видів діяльності чи проектів, особи, які приймають рішення, можуть вибрати найбільш економічно ефективний та дієвий варіант. Економічна оцінка також може допомогти уникнути витрати ресурсів на заходи, які не приносять достатніх вигод, щоб виправдати їх витрати [1].

Існує чимало методів та підходів до оцінки діяльності підприємств, але найбільш актуальними є наступні:

- Фінансовий аналіз, який базується на вивченні фінансової звітності –баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів і т.д. Фінансовий аналіз дозволяє оцінити фінансовий стан компанії, її економічність, ліквідність та фінансовий прибуток.

- Бізнес-аналіз, який розглядає всі аспекти діяльності компанії, включаючи її цілі, клієнтів, конкурентне середовище та ін. Бізнес-аналіз дозволяє оцінити економічну безпеку, ефективність управління компанією, її продуктивність та перспективи розвитку [2].

- Бенчмаркінг, який дозволяє визначити вигоду та ймовірність того, що компанія спробує знайти інших гравців на ринку.

- Методи вартісної оцінки, які користуються для оцінки вартості компанії, її активів, боргу та різних фінансових показників. Ці методи можуть бути корисними під час продажу компанії, залучення інвестицій або вирішення інших фінансових питань [3].

Суттєве значення при проведенні економічної оцінки має врахування галузевої специфіки підприємства. Якщо в промисловості абсолютна більшість ресурсів, що використовуються у виробництві контролюється менеджментом і їх вплив на кінцевий результат може бути достатньо точно прогнозований, то в сільському господарстві, значний вплив мають природно-кліматичні та біологічні фактори, які істотно посилюють невизначеність майбутнього результату від використання наявних ресурсів, що зумовлює відповідну специфіку проведення економічної оцінки [4].

З іншого боку, економічна оцінка має вирішальне значення задля забезпечення ефективного розподілу державних ресурсів. Уряди та некомерційні організації часто мають обмежені ресурси для інвестування у різні види діяльності чи проекти. Наприклад, якщо державна установа витрачає значну суму грошей на програму, яка не приносить значних вигод, економічна оцінка може допомогти визначити способи зміни чи ліквідації цієї програми з метою економії ресурсів та забезпечити найефективніше їх використання [5].

Таким чином, економічна оцінка діяльності є найважливішим процесом для організацій та урядів (що прагнуть максимізувати свої ресурси та забезпечити максимально ефективне використання своїх бюджетів), який включає оцінку витрат і вигод конкретних видів діяльності або проектів для визначення їх загальної економічної життєздатності. 

Література

1. Пилипенко Н.М. Розвиток методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2017. №12/ URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5953.

2. Пилипенко Н. М., Прядка С. І. Конкурентоспроможність як чинник економічно-безпечного розвитку сільськогосподарського підприємства. Міжнародний науковий журнал «Интернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №10. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5256

3. Горобець Т.А., Гончарук А.Г. Методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. Економіка та управління підприємствами. 2019, випуск № 5(73). С. 77-86. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-12 

4. Пилипенко Н.М. Економічна політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник СНАУ. Серія: економіка і менеджмент. 2005. № 6-7. С.87-90

5. Говорко О.В. Ефективність системи забезпечення охорони здоров’я населення України. Інтелект ХХІ. 2017. №2. С.92-97. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_2/12.pdf 

_____________________

Науковий керівник: Пилипенко В.В., кандидат економічних наук, професор

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення