СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

05.09.2021 21:50

[2. Економічні науки]

Автор: Дуріхіна О.В., аспірантка, кафедра комерційної діяльності і логістики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


В сучасних умовах освіта є ефективним та засобом, який дає змогу вирішити не лише індивідуальні проблеми здобувача освіти, а я ряд суспільних проблем. Освіта безпосередня пов’язана з науковою, економічною та політичною сферами. В сучасних умовах сучасної трансформаційної економіки освіта також вирішує також і соціальні проблеми. Тому перед вищими навчальними закладами постає мета вирішення ряду проблем, які стосуються не лише місцевих цінностей та завдань, але й глобальних. 

З проголошенням незалежності Українською державою було закладено початок розбудови національної вищої освіти. Увага молодої держави до освіти мала цілком закономірний характер як до складової освіченості населення, можливих потенційних реформ. Доречно зазначити, що за радянської доби на теренах України було організовано провідні освітні та наукові центри. Вони стали флагманами розвитку освіти та науки [1].

Сучасний глобальний процес формування інформаційного суспільства створює нові умови для розвитку людини, а також дає можливості для вирішення багатьох економічних та соціальних проблем. Такі можливості можуть використовувати лише ті, хто має необхідні знання та компетентності, в тому ж числі в освіті, хто здатен досить швидко орієнтуватись в сучасних умовах інформаційного суспільства. Тому перед вищої освітою виникає задача зниження гостроти інформаційної нерівності та модернізації сучасної освіти.

Розвиток освіти є одним із найскладніших, актуальних і фінансовоємних проблем сучасного українського державотворення. Без належної освіти держава, народ і культура не мають майбутнього. І навпаки, ефективна освіта є саме тим імпульсом, який збуджує творчість, спонукає людину до дії, виховує спосіб життя, відповідний до цивілізаційних форм і способів його організації і здійснення. В останні роки ставлення держави до освіти змінилось. Розпочалось відшкодування минулих боргів перед вчителями. Збільшились видатки на видання підручників і навчальних посібників. Затверджена програма комп’ютеризації навчальних закладів тощо. Однак проблем у системі освіти не зменшилось. Загальна адаптація системи до потреб демократичних і ринкових перетворень, входження у світовий освітній простір відбувається все ще повільно. Відчуваються негативні залишки “радянської спадщини”. Соціально-економічні негаразди створюють комплекс суперечностей, які стримують реформу галузі, не дозволяють організувати її роботу належним чином. Усе це потребує осмислення і обґрунтування рекомендацій, які могли б бути впроваджені в практику освітянської діяльності [2].

Система вищої освіти України має значний потенціал в багатьох сферах та вміє адаптуватись до ринкових умов, що було доведено в умовах COVID-19 та введення тимчасово дистанційної освіти, а згодом і системи змішаного навчання. Такі радикальні зміни не лише в Україні, а й в світі, призвели до достатньо швидкої адаптації університетів до вимог сучасних реалій.

Не зважаючи, на значний відтік потенційний студентів українських вищих навчальних закладів за кордон, зростає кількість студентів, модернізуються та вдосконалюються робочі навчальні програми, змінюються методи викладання. Українські вищі навчальні заклади починають вивчати закордонний досвід, а також активно починають впроваджувати наукові та технологічні парки, залучати успішних випускників, інвесторів, підприємців, які зацікавлені в навчанні талановитої молоді. 

Стан справ у освітянській галузі суттєво впливає практично на всі сфери суспільного життя, на формування ставлення населення до кардинальних суспільних трансформацій. Значні обсяги людських, матеріальних та фінансових ресурсів, які залучаються освітянською галуззю, роль освіти в соціальному та економічному розвитку спонукають до поглибленого вивчення масштабів і результатів освітянської діяльності та ефективного використання згаданих ресурсів. Тому освіта – це запорука майбутнього країни, важлива складова її національної безпеки. Без належної освіти держава, народ і культура не мають майбутнього. В Україні, як і в інших високорозвинених країнах світу, освіта вважається однією з головних складових загальнолюдських цінностей. Особливості розвитку сучасної цивілізації, зростання ролі особистості, демократизація суспільства, інтелектуалізація праці і швидкий розвиток сучасних технологій потребують створення умов, за яких народ України, оволодіваючи сучасними знаннями, став би високорозвиненою інтелектуальною нацією, а освіта - одним із головних пріоритетів державного управління.

Вирішення зазначених вище проблем потребує розробки концептуальних напрямів розвитку освіти з поглибленим вивченням проблем, які виникають при запровадженні європейських стандартів освіти [2].

На жаль, сьогодні досі існує закоренілий стереотип про безкоштовну освіту, що є невід’ємною частиною суспільного блага кожного громадянина. Проте, це зумовлює іншу проблему на рівні макрорівні – доступність якості вищої освіти. Сьогодні вища освіта має досить нечіткі позиції в соціальній сфері. Це пов’язане, в першу чергу з тим, що освітні послуги перетворюються в певний інструментарій. З переходом до ринкових відносин освітні послуги стають ресурсом, що забезпечують матеріальне забезпечення та успішну самореалізацію. З цим пов’язано формування і створення достатньо широкого переліку освітніх потреб в суспільстві. 

Література:

1. Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи. [Електронний ресурс]: http://www.golos.com.ua/article/308165

2. Додон Н.Г., Освіта як складова соціокультурної політики/ [Електронний ресурс]: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07dngssp.htmCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення