РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ

08.02.2022 18:48

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»; Хар К.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка»


Однією з найважливіших проблем сучасного суспільства є забезпечення населення якісним, своєчасним та поживним харчуванням. Важливу роль у розв’язанні вказаної проблеми відіграє робота сфери громадського харчування – ресторанів, їдалень, бістро, кафе, фаст-фудів, закусочних, буфетів. 


Тенденції розвитку сфери громадського харчування відрізняються між різними країнами світу, але окремі з них є провідними та послідовно спостерігаються у багатьох країнах, — це свідоме, якісне та здорове харчування та впровадження технологій як важливої складової організації харчування.


Сервіси та програми замовлення харчів, важливість соціальних мереж та онлайн-сайтів з оглядами закладів харчування підняли і без того жорстку конкуренцію простору громадського харчування на новий рівень. 


У зв’язку з глобальним поширенням пандемії COVID-19 та впровадженням урядами багатьох країн світу обмежувальних заходів, особисте відвідування громадянами закладу в багатьох випадках замінюється варіантами виносу та доставки їжі, і ця тенденція, як очікується, збережеться. 


Організація діяльності різних закладів харчування потребує сучасних підходів, що враховують розвиток новітніх технологій, які призначені для кращого задоволення вимог користувача. Справа організації роботи закладу харчування є одним з найпопулярніших видів малого бізнесу і входить у трійку найпоширеніших типів надання послуг. Вона приносить значну користь в економічній системі – забезпечує споживачів їжею, працівників – працею та зарплатою, а місцевий та загальнодержавний бюджети – податковими надходженнями. 


Актуальність дослідження. Оскільки на ринку присутні швидкий розвиток кількості закладів харчування та високий рівень конкуренції, вони заохочують власника до кращої взаємодії з клієнтами, яка на практиці може бути реалізованою із застосуванням новітніх інформаційних систем та технологій. 


Також зростання вимог користувача до формату та якості обслуговування закладами харчування, вимагає організації високого рівня швидкого та якісного обслуговування, що може бути запроваджено за дoпoмoгoю aвтомaтизaцiї певних процесів відповідної дiяльнoстi. 


Впровадження автоматизованої системи управління замовленнями послуг харчування дозволить підвищити рівень обслуговування клієнтів, краще справитись з задачею обробки об’ємної інформації та підвищити ефективність роботи закладу харчування.


Метою даного дослідження є розробка автоматизованої системи управління (АСУ) замовленнями послуг харчування для організації ефективної взаємодії закладу харчування та клієнта-користувача. Відповідна АСУ допоможе заощадити час користувача, зокрема на очікування готового замовлення. 


Об’єкт дослідження - процес організації взаємодії закладу харчування та клієнта-користувача. 


Предмет дослідження. Предметом дослідження є технології об’єктно-орієнтованого програмування та можливість їх використання при проектуванні АСУ для організації замовлень послуг харчування.


Наукові результати. В результаті проведених досліджень та розробки будуть отримані наукові результати у вигляді значень термінів обслуговування замовлення їжі, з та без використання АСУ, які надаватимуть відповідь на запитання: як ефективно автоматизовувати процеси замовлення та доставки їжі, документування відповідних даних та чи є відповідний результат автоматизації ефективним для підприємства харчування. 


Практична цінність роботи полягає у розробці прототипу АСУ замовленнями послуг харчування, що дозволить підвищити рівень автоматизації роботи закладу громадського харчування, скоротить час обслуговування клієнтів-замовників і позитивно вплине на економічний ефект роботи підприємства.  


Зі значним рівнем впевненості можна сподіватися, що зручний формат практичної реалізації АСУ для повсякденного використання – веб-сайт «DelFа» із доступним та простим інтерфейсом для вирішення задач управління замовленнями послуг харчування забезпечить зручний клієнтський сервіс, ефективне використання розробленої системи для закладу харчування та її успіх на ринку. 


Було проведено системний аналіз предметної області на основі методологій [1, 2]. При цьому побудова схеми дерева проблем - найкращий спосіб для глибокого розуміння проблем предметної області, які мають бути розв’язані за допомогою відповідно реалізованої АСУ. 

Рис. 1. Дерево проблем.
Важливим етапом робіт з реалізації розроблюваної АСУ, що успішно сприяє виконанню розробки проекту системи є побудова схеми дерева цілей [3]. Рис. 2. Дерево цілей.
На рис. 2 представлено дерево цілей. Головною ціллю є забезпечення автоматизації співпраці закладу харчування та клієнта-користувача. Також виділено основні чотири підцілі першого рівня.
При розробці концептуальної моделі проекту АСУ було використано теоретичні засади та практичні рекомендації, викладені в [4, 5, 6].
Головна сторінка сайту повинна максимально інформативно і в стислому вигляді відображати необхідну користувачеві інформацію про предметну область. З урахуванням аспектів, визначених у [7, c.76; 8, c.11], тут було розміщено логотип підприємства харчування, основне меню сайту, форму аутентифікації зареєстрованих користувачів, реєстраційне посилання.  
В результаті роботи була спроектована головна сторінка сайту (рис. 3). Вона містить основні структурні елементи, перехід за якими здійснюється за допомогою гіперпосилань. Рис. 3. Головна сторінка веб-сайту розроблюваної  АСУ.
Як і планувалося на етапі постановки завдання, головна сторінка сайту містить всі необхідні структурні і навігаційні елементи (рис. 3).
Навігаційне меню у збільшеному масштабі представлено на рис. 4.Рис. 4. Навігаційне меню.
Висновки
Було визначено актуальність, об'єкт, предмет, наукові результати і практичну цінність дослідження. Визначено та побудовано дерева проблем та цілей розробки проекту автоматизованої системи управління замовленнями послуг харчування. Вибрано програмні засоби для реалізації проекту системи. Спроектовано головну сторінку веб-сайту  розроблюваної системи. 
Розроблена система може використовуватися для автоматизації роботи закладу харчування при взаємодії з клієнтами, зменшує час обслуговування клєнта-замовника та підвищує рівень сервісу його обслуговування. 
Наступним етапом роботи над проектом автоматизованої системи управління замовленнями послуг харчування є програмна реалізація її підсистем, перевірка її функціонування та впровадження.
Література
1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. - К.: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.
2. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації. - Львів, Новий Світ-2000, 2003. - 424 с.
3. Побудова дерева цілей: [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] – Режим доступу: https:// pidru4niki.com/18180520/ekonomika/pobudova_dereva_tsiley (2021)
4. Буров Є.В. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем: монографія. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 431 с.
5. Томашевський О.М., Цегелик Г.Г., Вітер М.Б., Дубук В.І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: Навч. посіб. - Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 296 с.
6. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи і технології: Навчальний посібник. - Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 698 с.
7. Дубук В. І., Коцун В. І., Чорний М. В. Аспекти розробки засобів управління графічного людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи [Текст] // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов науч. трудов XХXVIII Междунар. науч.-пр. конференции (Харьков–Вена–Берлин–Астана, «30» января 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. - C.71 - 76.
8. Дубук В.І., Коцун В.І., Чорний М.В. Розробка графічного людино-машинного інтерфейсу автоматизованої системи управління постачанням електричної енергії // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35)” / Збірник тез доповідей: випуск 35 (м. Тернопіль, 5 лютого 2019 р.). - Тернопіль. - 2019. - с. 9 - 11.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення