ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

07.10.2021 22:22

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Витвицька О.М., к.е.н., доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Шегда Л.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ


Інформаційна асиметрія – це така ситуація, коли учасники економічних відносин володіють різним обсягом інформації як про економічну ситуацію, так і про наміри один одного, в результаті чого ними можуть бути отримані певні переваги та економічні вигоди на шкоду іншим учасникам економічних відносин або навпаки [1, с. 114]. Очевидно, що поняття асиметрії безпосередньо пов’язано із ще одною характеристикою інформації – повнотою (або неповнотою), яка відображає наявний об’єм інформації відносно її необхідного і достатнього об’єму. Таким чином, оцінка рівня асиметрії інформації безпосередньо може бути пов’язана з кількісною оцінкою інформації. 

У теорії інформації об’єкт вивчення розглядається у якості системи, яка характеризується деяким числом можливих станів і відповідними цим станам ймовірностями. Кількісною мірою інформації є ентропія, що характеризує ступінь невизначеності тієї чи іншої характеристики будь-якої системи чи явища, про яке маємо інформацію. Ентропія Н(х) визначається за формулою згідно з теоремою К. Шеннона, на основі якої середня кількість інформації, що припадає на один символ, дорівнює [2, с. 178]:
де Рi(xi) – імовірність отримання кожного з п можливих значень показника, що характеризує різноманіття (невизначеність) стану системи, яка досліджується. 
Під кількістю інформації розуміють величину знятої невизначеності про стан системи [3]:

де І(х) – кількість інформації, отримана про систему у результаті її вивчення; Н0(х) – міра ступеня невизначеності системи (ентропія) до початку спостережень; Н(х) – міра ступеня невизначеності системи (ентропія) після закінчення спостережень. 

Природно, постає питання оптимальної кількості спостережень, коли інформація про об’єкт буде повною. Очевидно, повинно існувати якесь граничне значення пгран таке, що при п<пгран вибіркова ентропія Нn(х) матиме тенденцію до зростання з ростом п, а при п>пгран вибіркова ентропія коливатиметься поблизу рівня, що відповідає ентропії Н(х) економічного явища. Його можна знайти, побудувавши графік залежності ентропії від кількості спостережень. Точка на такому графіку, яка відділяє ділянку систематичного росту вибіркової ентропії, від ділянки, де Нn(х) вже не зростає, а коливається в межах точності спостережень поблизу прямої, паралельної осі абсцис, і буде граничним значенням вибіркової ентропії [4, с. 153]. Саме це граничне значення ентропії може слугувати у якості критерію про необхідний граничний обсяг спостережень за досліджуваним явищем і відповідно стверджувати, що отримана інформація про досліджуване явище є повною. А це , в свою чергу, дозволяє значно знизити рівень інформаційної асиметрії.

Література:

1. Пластун О. Л. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. 401 с.

2. Управление. Информация. Интеллект / под.ред А.И. Берга, Б.В. Бирюкова, Е.С. Геллера, Г.Н. Поварова. М.: “Мысль”, 1976. 383 с.

3. Яглом А. М. Вероятность и информация / А. М. Яглом, И. В. Яглом. М.: Физматгиз, 1960. 350 с.

4. Витвицька О. М. Математичне моделювання процесу вартісної оцінки інформаційного капіталу підприємства Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія :Економічні науки. 2015 – № 13. С. 151-154.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення