СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОЄДИНОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ГРУНТУ І СІВБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОЄДИНОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ГРУНТУ І СІВБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

14.04.2023 22:52

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Волоха Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ
ORCID: 0000-0002-0112-7324

Враховуючи наявність декількох критеріїв оцінки сільськогосподарських виробничих процесів розглянемо багатокритеріальну постановку задачі ефективного керування складним технологічним процесом. Тоді задача багатокритеріальної оптимізації по суті є наступною [1].
Нехай f1,…,fq – критерії (цільові функції), за якими оцінюється ефективність технологічного процесу. Кожен з q критеріїв залежить від вектора параметрів (вхідних впливів) x=(x1,…,xn) і важливість критеріїв описується коефіцієнтами відносної важливості (вагами ) y1,…,yq. Критерії f1,…,fq утворюють вектор критеріїв f=(f1,…,fq), а коефіцієнти y1,…,yq – ваговий вектор y=(y1,…,yq). Кожному конкретному значенню параметрів технологічного процесу x=(x1,…,xn) можна поставити у відповідність вектор оцінок f(x)=(f1(x),…,fq(x)). Тоді задачу прийняття рішення можна формалізувати наступним чином.
Знайти вектор параметрів технологічного процесу x*=(x*1,…,x*n), який забезпечує максимальні значення локальних критеріїв за умов відповідності вимогам та обмеженням цього технологічного процесу:
де: fi(x) – локальні критерії, значення яких або обчислюються за моделями, або отримані в результаті вимірювання;

gj(x)>=bj, j=1,…,L – функції обмежень, що визначають допустимі режими X технологічного процесу;

Q – множина існуючих параметрів технологічного процесу.

1,…,xn) – це така «точка», якій відповідає вектор значень локальних критеріїв f(x)=(f1(x),…,fq(x)), що є агротехнічними показниками якості виконання технологічного процесу.

Порівняльний аналіз відомих алгоритмів пошукової оптимізації показав переваги методу конфігурацій, що деформуються, як найбільш придатного для вирішення поставленої задачі. У даному методі використовуються правильні симплекси в якості основної конфігурації, коли управління процесом пошуку здійснюється за рахунок вибору локально-оптимального напряму зсуву центру симплекса і вибору величини кроку, що забезпечує зменшення значення функції, яка оптимізується в центрі симплекса. Величина кроку змінюється шляхом зміни розміру симплексу зі збереженням правильної форми симплекса.


Використані симплексні методи для розв’язання деякої здачі двовимірної безумовної мінімізації. Область допустимих значень в цьому випадку збігається з усім простором R2 і є площиною.

Для розв’язання здачі мінімізації функції мети f(x), де x ϵ R2 , застосовано симплексний метод з відображенням однієї вершини на кожному кроці і правильним симплексом. У даному випадку правильним симплексом є рівносторонній трикутник. При русі до екстремуму на кожному кроці оптимізації відображається та вершина трикутника, в якій функція f(x) приймає максимальне значення. В результаті послідовних відображень утворюється ланцюжок трикутників S1, S2,… SN, причому центри цих трикутників x1,x2,…,xN здійснюють коливальні рухи вздовж градієнтного напрямку. У якості критерію локальної оптимальності нами використаний критерій, за яким відображаються ті вершини, в яких значення функції, що оптимізується є більшим за значення функції в центрі симплекса [2].

Під відображенням m+l  (m=1,…, n; l=0,…,n - m) вершин симплекс SN розуміємо такий паралельний перенос m+l його вершин вздовж напрямку від геометричного центру m відображуваних вершин симплексу SN, до центру невідображуваних n+1-m-l вершин симплексу SN`, при якому симплекс SN+1 утворений n+1-m-l невідображуваними вершинами симплексу SN і m+l новими вершинами є правильним симплексом SN. З безлічі можливих напрямків QN(p) вибрано критерії локально оптимального напрямку зсуву центру симплекса:
де xN,i – і-та вершина симплексу SN

f*(xN) дорівнює будь-якому виміряному значенню f(xN) у центрі xN симплексу SN або середньому арифметичному значенню функції f(x) у вершинах симплексу SN:
Таким чином, алгоритм безумовної мінімізації зі сталим розміром симплексу ґрунтується на формулах (2) і полягає в наступних кроках [3]: 


1. Побудувати правильний симплекс S1 з центром x1 і радіусом описаної гіперсфери R1.
2. Приймаємо N=1.
3. Виміряти значення функції f(x) у вершинах симплекса SN.
4. Визначити f*(x) за формулою (1).
5. Пронумерувати вершини симплекса SN в порядку зменшення значень функції f(x) в цих вершинах. 6. Обчислити значення критерію INi 7. Визначити   INi(mN,IN)=max INi 8. Відобразити mN+lN  вершин, побудувати SN+1 за формулами (3). 9. У нових вершинах симплекса SN+1 виміряти значення функції  10. Переходимо до наступного кроку, коли N=N+1. 11. Визначити f*(x)   за формулою (1). 12. Перевірити виконання рівності
 
При її виконанні перейти до п.5. а в разі невиконання – до п.13

13. Пошук припинити. Запам’ятати вершину з мінімальним значенням функції.

Література

1. Волоха М. Подолання багатокритеріальності при моделюванні технологічних процесів вирощування цукрових буряків. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства. 2014. Вип. 18 (32), кн. 2. С. 237–243.

2. Rosova, A., Behun, M., Khouri, Show, S. All Case study: the simulation modeling to improve the efficiency and performance of production process. Wireless Networks, 2022, Volume 28, Number 2, Page 863. https://doi.org/10.1007/s11276-020-02341-z.

3. Волоха М. Алгоритмічний опис двоєдиного технологічного процесу підготовки грунту і сівби буряків цукрових. Техніка і технології АПК. 2018. № 8. С. 17–21.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення