ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

30.04.2022 22:35

[2. Экономические науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Приймак Євгеній Олександрович, здобувач вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Донецький національний університет імені Василя Стуса


Підприємницька діяльність виступає каталізатором економічного розвитку, є основою структурних зрушень в економіці, створює «поживне середовище» для конкуренції, сприяє раціональному використанню і економії  ресурсів, забезпечує та стимулює до високоефективної праці. Підприємництво має особливу функцію в економіці, що за своєю суттю зводиться до оновлення економічної системи, підтримки інноваційного середовища, а тому руйнує традиційні, звичні для розуміння структури, відкриває шлях до перетворень та стає тією силою, яка надає прискорення економіці на шляху до ефективності, раціоналізації, заощадження.

У сучасному світі підприємництво є ще однією рушійною силою розвитку малого бізнесу, ринкової економіки та конкуренції між учасниками ринку. «Підприємці винаходять підприємства, які атакують нинішніх «ідолів» (галузь, ринки, продукти), створюючи щось нове і революційне» (Ф.Ніцше) [1]. Розвиток малого і середнього бізнесу - напрям розвитку, що створює об’єктивні умови встановлення ефективної взаємодії держави і виробничого сектору, побудови власне ефективної економічної стратегії реалізації соціально-економічних програм, створенню нових робочих місць, структурної перебудови і оновлення виробництва. Розвиток малого бізнесу також виступає майже вирішальним чинником, який пом'якшує соціальну напругу. 

Вагомий внесок робить малий бізнес у формування конкурентного середовища. Значна роль малого бізнесу полягає в здійсненні прориву в ряді найважливіших напрямків науково-технологічного прогресу, насамперед, в області електроніки, кібернетики й інформатики.

Отже, метою дослідження є обґрунтування уявлення про те, що підприємництво в сучасних умовах господарювання стає базовим фактором виробництва у малому бізнесі, який стимулює розвиток ринку праці та економічний розвиток в країні. 

В сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі підприємництво трактується як специфічний фактор суспільного відтворення, поряд із землею, працею та капіталом, сутність якого визначається в їх найефективнішому поєднанні з метою задоволення потреб споживача способами, що не використовуються конкурентами [2]. Підприємницькі здібності найчастіше в економіці проявляються в формі організації малого бізнесу та мікропідприємництва. Якщо аналізувати регіональний аспект підприємницької діяльності в Україні, можна побачити, що значна питома вага приходиться саме на підприємства малого бізнесу (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 – Показники кількості підприємств та чисельності зайнятих в малому бізнесі Вінницької області 
Джерело: побудовано за даними [3]

Дані таблиці 1 чітко показують зростання збитковості підприємств у 2020 р., зокрема в 2,3 рази в порівнянні з 2018 роком та у 2,6 рази порівняно з 2019 роком. Причиною такого росту стали, насамперед, карантинні обмеження, пов’язані з COVID–19, зниження попиту на товари, зростання цін на енергоносії та сировину на світовому ринку. Відповідно, закономірним тут є зменшення кількості підприємств та чисельності зайнятих осіб у 2020 р. порівняно з 2019 р. 

Наведена в таблиці 2 інформація підтверджує, що протягом 2018-2020 рр. значна частка підприємств області – це саме малі підприємства. Крім того, показовим є те, що у 2018-2020 рр. третина працюючих осіб були зайняті саме в малому бізнесі.

Таблиця 2 – Частка малого бізнесу в економіці Вінницької області
Джерело: розраховано авторами за даними [3]

Таким чином, у ринковій економіці підприємництво є провідним чинником, що визначає темпи економічного росту, структуру і якість валового національного продукту. Розвиток підприємництва має великий вплив на забезпечення зайнятості та створення нових робочих місць. Слід зауважити, що в розвинутих країнах мале та середнє підприємництво забезпечує більше половини всієї чисельності робочих місць. Наприклад, у Європі малі та середні підприємства забезпечують робочими місцями понад 70 млн. осіб, а це майже 70% від усіх робочих місць у приватному секторі. У США на підприємствах малого та середнього бізнесу працюють понад 50% зайнятих у приватному секторі. Отже, підприємництво – це провідний сектор та найменш бюджетомісткий засіб ринкової економіки, а також стабільне та вагоме джерело податкових надходжень до бюджету. Вплив малого підприємництва на темпи економічного розвитку колосальний, адже здатен дати поштовх для здійснення структурної перебудови економіки країни, стимулювати фінансовий ринок, реалізації інновацій та розвитку конкуренції.

Література:

1. Рід Хоффман. Філософія підприємництва. (2020). URL: https://investory.news/ 

2. Вікіпедія – вільна енциклопедія. Виробництво. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. (2021). URL: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення