АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

04.11.2022 01:50

[2. Економічні науки]

Автор: Желязков Ігор Сеергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь


Постановка проблеми. Кожне підприємство для того, щоб ефективно  та отримувати прибуток від господарської діяльності використовує виробничі запаси, які є вагомою частиною оборотних активів підприємства. Вони безпосередньо задіяні у процесі виробничої діяльності підприємств, тому необхідно ретельно ставитися до організації і методики бухгалтерського обліку і контролю запасів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання сутності виробничих запасів займалися у своїх працях такі вчені-економісти як Бутинець Ф., Ізмайлов Я., Крупка Я., Лень, В., Пушкар М., Свірко С. тощо.  

Автори в основному розроблювали напрями удосконалення бухгалтерського обліку і контролю запасів для управління діяльністю підприємства.

Виклад основного матеріалу. Не можна уявити діяльність підприємства без використання запасів, вони потрібні для виконання робіт, послуг, адміністративних та збутових цілей. 

Згідно НП(С)БО 9 «Запаси», запаси - це активи, які утримуються на виробництві з метою подальшого продажу продукту виробництва; знаходяться для подальшого продажу на підприємстві, за умов звичайної господарської діяльності; використовуються під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг для споживання, а також управління підприємством [1]. Ефективне використання запасів і ресурсозбереження є одним з важливих напрямів ведення господарювання. Але без правильної організації обліку та контролю за наявністю та рухом запасів досягти ефективного використання матеріальних цінностей неможливо. 

Автоматизація бухгалтерського обліку запасів підприємства дозволяє виявляти відхилення фактичних запасів від нормативних, здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань з контрагентами, відстежувати рух запасів та вести складський облік. Наступним важливим фактором організації бухгалтерського обліку запасів є облікова політика, яка повинна відповідати виду діяльності підприємства. 

Основними методичними аспектами обліку виробничих запасів є: 

– дослідження економічної сутності та класифікації; 

– визначення нормативно-правових засад обліку; 

– установлення методичних аспектів визнання та оцінки; 

– порядок відображення операцій у первинному, синтетичному та аналітичному обліку з використанням різних форм обліку; 

– представлення інформації у фінансовій звітності [2, с. 651].

Проте, на підприємствах іноді виникають складності з організацією обліку запасів, зокрема, це низький рівень обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами, складність у визначенні справедливої вартості запасів, невірне визначення вибуття запасів, невідповідний рівень контролю запасів. 

Щодо питань раціонального й ефективного використання всіх виробничих запасів доцільно відзначити наступне. Особлива роль повинна належати первинному обліку виробничих запасів. Недоліки організації обліку виробничих запасів найбільш частіше виявляються при інвентаризації, звірці даних складського обліку, коли визначаються нестачі й значні розбіжності за рахунок пересортування окремих видів матеріалів, а також помилок у первинних документах і облікових регістрах, що характеризують надходження й рух матеріалів. Тільки при правильній організації документування та складського обліку виробничих запасів можливе зменшення матеріальних втрат.

Для забезпечення чіткого контролю на підприємстві повинна бути розроблена система методичних прийомів (розрахунково-аналітичних та документальних) обліку запасів, які можуть бути представлені в наказі про облікову політику. Дана система пов’язана з перевіркою запасів (інвентаризація), вибірковим спостереженням та службовим розслідуванням.

Тому задля побудови налагодженої системи обліку та контролю запасів підприємства, необхідно впровадити такі напрямки їх удосконалення, а саме: 

– узгодження механізмів бухгалтерського обліку та контролю запасів (раціональність їх використання);

– повна автоматизація їх складського обліку;

– освоєння нових технік і технологій виробництва;

– удосконалення системи автоматизації обліково–аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації запасів;

– розробка якісної системи обліково-аналітичного забезпечення системи управління запасами.

Все це має вивести підприємство на новий рівень функціонування та сприяти максимізації прибутку.

Висновки. Для здійснення безперервного процесу виробництва підприємству необхідна правильна організація обліку та контролю запасів. 

Виробничі запаси є найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, вони є тими предметами праці, які є основою для виробництва готової продукції та повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію. Для ефективного управління запасами на підприємстві необхідна інформація про їх склад, кількість і вартість. Саме таку інформацію надає менеджменту підприємства раціонально організована система обліку запасів підприємства. Така система гарантує здійснення належного контролю за їх збереженням на всіх етапах руху сировинних ресурсів, а також здатна забезпечити прийняття своєчасних управлінських рішень. 

Література:

1. Наказ Міністерства фінансів України: Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку від 20.10.99 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text

2. Василішин С.І., Ярова В.В. Методичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрних підприємств. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. С.650-656.

______________________

Науковий керівник: Занько Борис Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення